Elanders AB

Elanders anpassar produktionskapaciteten i Sydsverige - enheten i Trelleborg avvecklas

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 16:54 CET

· Verksamheten i Berlings Skogs AB i Trelleborg avvecklas
· 48 medarbetare varslas om uppsägning
· Verksamheten i Skåne koncentreras till Malmö
· Kostnaderna för avvecklingen i Trelleborg belastar årets resultat men påverkar inte den av koncernen tidigare lämnade helårsprognosen innebärande ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde.

Elanders bedriver för närvarande verksamhet i Skåne genom Elanders Skogs Grafiska AB i Malmö och Berlings Skogs i Trelleborg.

Elanders arbetar ständigt med att anpassa kapaciteten för långsiktig konkurrenskraft baserad på marknadsförutsättningarna i de regioner och segment där koncernen är verksam. Koncernen arbetar också framgångsrikt med att öka produktiviteten i de olika produktionsenheterna vilket gradvis ökar den tillgängliga kapaciteten. Stora volymer, främst för mobiltelefonsegmentet, har tidigare genom kunders omlokalisering förlagts till Elanders utländska enheter. Marknaden för vissa tryckuppdrag i Skåneregionen visar en nedåtgående trend.

Alla dessa faktorer medför att det för Elanders inte längre
är lönsamt att driva likartad verksamhet i två så varandra geografiskt näraliggande enheter i Skåne. Verksamheten i Berlings Skogs AB i Trelleborg kommer att avvecklas och 48 anställda varslas om uppsägning under förutsättning av sedvanliga MBL-förhandlingar vilka inleds omgående. Avvecklingen beräknas vara slutförd under första kvartalet 2004.

Beslutet att avveckla enheten i Trelleborg och satsa på
enheten i Malmö grundar sig på att Elanders ser närvaron i Sveriges tredje stad och i Öresundregionen som strategiskt viktig i koncernens fortsatta utveckling.

Kostnaden för avvecklingen i Trelleborg belastar koncernens resultat 2003. Den tidigare lämnade prognosen för 2003 från Elanders, innebärande ett resultat före skatt om cirka 50 Mkr och ett fortsatt positivt kassaflöde kvarstår.

För ytterligare information, v.v. kontakta

Patrick Holm
VD och koncernchef
Elanders AB
+46 300 50 195
+708 210 410

Monica Banck
Personaldirektör
Elanders AB
+46 300 501 32
+46 703 117 055

Peter Hjelm
Chef Region Syd
Elanders Gummessons AB
+46 515 72 32 03
+46 703 249 430