Elanders AB

Elanders styrelse kallar till extra bolagsstämma och föreslår en företrädesemission för att delfinansiera förvärvet av Sommer Corporate Media

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:46 CET

Som meddelades den 31 januari 2007 har Elanders förvärvat 100 % av Sommer Corporate Media GmbH & Co i Waiblingen, Tyskland. Förvärvet är ett led i Elanders expansion och fokusering på infomediatjänster och Elanders räknar med att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på vinst per aktie för 2007. Under 2006 omsatte Sommer Corporate Media cirka 32 MEUR och gjorde ett rörelseresultat (EBIT) om cirka 4 MEUR.

Som en del av finansieringen av förvärvet föreslår styrelsen att extra bolagsstämma i Elanders den 16 februari 2007 fattar beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare där sex (6) befintliga aktier i Elanders berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskurs 110 kronor. Förslaget innebär att Elanders tillförs cirka 153 Mkr före emissionskostnader.

Huvudaktieägarna Carl Bennet AB och Investment AB Latour kommer att förbinda sig att teckna sina respektive andelar motsvarande 28,2 procent av emissionen, samt garantera den del av resterande 71,8 procent av emissionen som eventuellt inte tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt, varför emissionen är säkerställd i sin helhet.

Föreslagen tidsplan i korthet:
Extra bolagsstämma i Elanders fattar beslut om företrädesemissionen den 16 februari 2007.
Sista handelsdag i Elanders-aktien inklusive rätt att deltaga i emissionen är den 8 mars 2007.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 13 mars 2007.
Prospekt avseende nyemissionen avses offentliggöras den 14 mars 2007.
Teckningsperioden äger rum mellan 16-29 mars 2007.
Handel med teckningsrätter äger rum mellan 16-26 mars 2007.


Nordea Corporate Finance är finansiell rådgivare till Elanders i samband med nyemissionen.


Elanders AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Patrick Holm, VD och Koncernchef, tel: +46 31 750 07 50, mob: +46 70 821 04 10
Mats Almgren, Ekonomidirektör, tel: +46 31 750 07 60, mob: +46 70 518 19 36