Svensk Energi

Elcertifikatuppgörelsen med Norge – ett bra och ett dåligt besked!

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 10:49 CET

De svenska och norska energiministrarna presenterade idag en uppgörelse kring elcertfikatsystemet. Uppgörelsen innebär en revidering av det befintliga avtalet om elcertifikat mellan Sverige och Norge. Det nya avtalet innebär att det gemensamma målet i elcertifikatsystemet justeras från 26,4 TWh till 28,4 TWh, varav svenska konsumenter ska finansiera 30 TWh. Ambitionshöjningen sker således helt och hållet på den svenska sidan.

Samtidigt anger avtalet att den svenska regeringen ska lägga fram ett förslag till riksdagen under år 2015 om att ta bort gällande undantag från skatteplikt om skatt på energi för sådan vindkraftsel som inte levereras yrkesmässigt och för övrig el från förnybara energikällor som inte levereras yrkesmässigt. Förslaget ska gälla för anläggningar som sätts i drift efter 1 juli 2016 och vars installerade produktionskapacitet leder till en årlig elproduktion som överstiger ungefär den som effektgränsen i Norge om 100 kVA leder till.

Svensk Energi och dess systerorganisation Energi Norge har tidigare gemensamt påpekat det olyckliga i att höja ambitionen i elcertifikatsystemet just nu.

Ambitionshöjningen har dålig timing. Vi har i dagsläget en mycket stark kraftbalans i Sverige och hela Norden då vi producerar betydligt mer el än vad vi använder. Med de begränsningar som finns i överföringsförbindelser är det mycket tveksamt ur samhällsekonomisk synvinkel att subventionera ytterligare kraftproduktion. Den vindkraft som byggs nu kommer dessutom att tas ur drift ungefär samtidigt som nuvarande kärnkraftverk behöver fasas ut av åldersskäl. Politiska mål för utbyggnad av förnybar elproduktion åtföljs dessutom inte av matchande åtgärder för att tillkommande elproduktion kan ersätta användning av fossil energi. Kraftproduktionen måste vidare klara sig på egna meriter.

Alla producenter måste träffas av elmarknadens prissignaler. Något annat är ohållbart i längden. Utsläppshandelssystem måste tillåtas verka och vara det styrmedel som driver utvecklingen mot minskade utsläpp i kraftsektorn. Cecilia Kellberg, ansvarig för elcertifikatfrågor, kommenterar:

– Regeringen uttalade ju sin vilja att öka ambitionen i elcertifikatsystemet redan i regeringsförklaringen. Även om man, som Ibrahim Baylan sa på presskonferensen, måste tänka långsiktigt när det gäller elproduktionen – och som han poängterar ställa om systemet i god tid då en stor del av elproduktionen på sikt kommer att falla för åldersstrecket – så går det inte att komma ifrån att timingen för denna ambitionshöjning är mycket dålig. De vindkraftverk som byggs i dag kommer inte att hjälpa oss i någon större utsträckning när exempelvis kärnkraften börjar falla för åldersstrecket. Vindkraften är dessutom snart konkurrenskraftig och då bör man fundera på hur länge och hur mycket stöd man ska ge eftersom detta påverkar elmarknaden i stor utsträckning.

Svensk Energi är mycket positiv till att skatteundantaget för vindkraftsel nu tas bort. Detta gör att förutsättningarna för olika tekniker blir mer likvärdiga, säger Cecilia Kellberg. Och avslutar:

- Vi har noterat att undantaget utnyttjas i allt högre utsträckning av professionella aktörer, vilket inte var avsikten när skatteundantaget infördes. Därför är det glädjande att regeringen under 2015 ska lägga fram ett förslag till riksdagen om att ta bort undantaget.

Vill du veta mer?

Kontaktperson: Cecilia Kellberg, mobilnummer 0709885141
Pernilla Winnhed, Svensk Energis vd, telefon 086772500
Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef, mobilnummer 0733017368

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.