Vägverket

Eldrivna godstransporter på väg får 100 000 kr ur Vägverkets Jubileumsfond

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 14:27 CET

Professor Harry Frank, vid Mälardalens högskola i Västerås samt ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin, ska belysa problem och möjligheter med att använda el som energikälla vid långväga godstransporter på väg. För detta får han 100 000 kr ur Stiftelsen Vägverkets Jubileumsfond. Harry Frank tog emot stipendiet av Vägverkets generaldirektör Lena Erixon vid årets Transportforum i Linköping, som inleddes på onsdagen.
Eldrivna vägtransporter skulle kunna lösa flera av dagens problem med långväga godstran­sporter, bland annat minska samhällets beroende av fossila drivmedel som orsakar utsläpp av koldioxid. Elmotorn är dessutom mycket effektivare än förbränningsmotorn, eftersom den kräver mindre energi.

Mot denna bak­grund kommer professor Harry Frank att göra en inledande problemformulering när det gäller hur man i framtiden skall kunna elektrifi­era de långväga godstransporterna på  Sveriges vägar. Arbetet kommer belysas ur flera synvink­lar som ekonomi, juridik och teknik samt miljö.

Sverige har en unik möjlighet att förverkliga en elektrifiering av våra vägtransporter genom före­tag som Scania, Volvo lastvagnar, ABB, Balfour Beatty Rail, Vattenfall, Ericsson med flera. Detta kommer att ägnas speciell uppmärksamhet i arbetet av professor Harry Frank.

Stiftelsen Vägverkets Jubileumsfond bildades i samband med Vägverkets 150-årsjubileum 1991. Denna stiftelse ska främja forskning och utveckling inom Vägverkets verksamhetsom­råde. Sedan 1991 har 20 stipendier delats ut. Generaldirektör Lena Erixon är ordförande i stif­telsens styrelse.

Ytterligare information lämnas av Jubileumsfondens förvaltare:
Docent Hans Ingvarsson, Vägverket, Huvudkontoret, Borlänge, tel 0243 – 756 88 eller 070 – 688 85 68.

Bilder fria för publicering  (finns i pressmeddelandet på vv.se)
Professor Harry Frank  (foto: Mälardalens högskola)
Illustration eldrivna godstransporter (Illustratör: Ashley Bruce, Electric Tbus Group

Vägverkets Jubileumsfonds tidigare stipendiater och deras projekttitlar redovisas på nästa sida.

Vägverkets Jubileumsfonds tidigare stipendiater och deras projekttitlar:

1993   Kjell Roos, Uppsala Universitet              Uppföljning av fordonsägare dömda för trafikbrott

1993   Marianne Grauers, CTH                          Slanka samverkanspelare

1993   Ann-Catrine Norrström, KTH                 Lokalt omhändertagande av dagvatten från trafikytor

1993   Lars-Gustaf Bjurklo, Högskolan              Skattning av handels- och godsflöden
Karlstad

1996   Chantal S Parenteau, CTH                       Development of mathematical models of the foot ankles to better
understand injury mechanisms in car crashes

1996   Oskar juhlin, Linköpings Universitet      Trafikens etnografi – situerade handlingar och lokala tolkningar

1997   Anders af Wåhlberg,                                 En psykologisk studie av bussförares beteende i trafiken i avsikt att
Handelshögskolan Stockholm                   identifiera variabler förknippade med olyckor

1997   Joachim Karlgren, CTH                            Dagens gaturum – problem eller tillgång?

1998   Carolin Alvesund, Högskolan                   Tillgänglighet kontra människors beroende av motoriserat
Karlskrona/Ronneby                                  transportarbete

1998   Gunilla Björklund, Högskolan Dalarna     Förares informella regelsystem

1999   Daniel Nurin, Göteborgs Universitet         Trafik, miljö och media. Fallet KomKom

1999   Maria Wiklander, Luleå Tekniska             Sustainable Urban Stormwater Managment
Universitet

2000   Stig Knutsson, KTH                                  Okritisk färdtjänstförsörjning

2002   Cecilia Jakobsson, Göteborgs                   Hushållens motivation och reaktioner på styrmedel som syftar till
Universitet                                                 att minska deras bilberoende

2004   Sven Ove Hansson, KTH                          Tillämpning av medicinsk-etiska principer vid utveckling och
utformning av vägtransportsystemet  

2005   Charlotte Reinhold Hageback, Luleå         Attityder till kollektivtrafik hos kvinnor och män i glesbygden
Tekniska Universitet och
Nina Waara, Lunds Tekniska Högskola

2006   Ylva Dahlman, Sveriges                           Vidareutvecklingen av den etablerade design- och
Lantbruksunivesitet, Uppsala                    innovationsprocessen för tillämpning vid en kundorienterad                                          
förnyelse av vägtransportsystemet

2007   Helené Haglund, Kriminologiska              Studie i kriminologi med inriktning mot trafikbrott och vägsäkerhet
Institutionen vid Stockholms
Universitet

2008  Katarina Elevant, Skolan för data-           Utveckling av mobiltelefonbaserad tjänst för pålitlig information
Vetenskap och kommunikation,              vid extrema väderförhållanden.
KTH, Stockholm

2009   Joanne Fernlund, Inst. för Mark               Miljövänligare lokalisering av vägar
och vatten, KTH , Stockholm                           
Thomas Andersson
Pressekreterare
HK Kommunikation

Direkt:+46243751 38
Mobil: +46706936870

Vägverket
781 87 Borlänge
Röda vägen 1
www.vv.se
Telefon: 0771- 119 119
Fax:0243 - 759 70