Elekta AB

ELEKTA FÖRVÄRVAR BMEI, DEN LEDANDE KINESISKA LEVERANTÖREN AV UTRUSTNING FÖR STRÅLBEHANDLING AV CANCER

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 09:10 CEST

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 31 mars 2006

Idag den 31 mars har Elekta, världsledande inom strålbehandling av cancer och icke-invasiv neurokirurgi, tecknat ett avtal om att förvärva 80 procent av Beijing Medical Equipment Institute, (BMEI) till ett värde av 20 miljoner US-dollar kontant, avhängigt godkännande från det kinesiska Handelsministeriet samt andra formella villkor.

BMEI är den största inhemska leverantören i Kina av utrustning för strålbehandling med en installerad bas på omkring 260 system. Företaget har ett starkt fokus på forskning och utveckling och ett mycket kvalificerat ingenjörsteam. BMEI, med sin verksamhet i moderna lokaler i Changping, en förort norr om Peking, ombildades till ett företag år 2000 efter att sedan slutet av 1970-talet ha varit ett forsknings- och produktionsinstitut med nära kontakter med ett flertal kinesiska forskningsinstitutioner. Företaget är marknadsledare på den inhemska marknaden med marknadsandel inom sitt segment på över 50 procent och med en årsomsättning på cirka 70 miljoner kronor.

Strategiskt förvärv som stärker Elektas marknadsposition och konkurrensförmåga

Detta strategiska förvärv kommer att stärka Elektas position på den snabbt växande kinesiska marknaden för strålbehandling av cancer. Idag är Elekta marknadsledande i det avancerade segmentet och förvärvet av BMEI gör det möjligt för Elekta att även möta Kinas och andra utvecklingsmarknaders behov av mindre kapitalintensiv utrustning för strålbehandling. Förvärvet av BMEI gör Elekta till en heltäckande leverantör av linjäracceleratorer i samtliga pris- och prestandasegment.

“Förvärvet av BMEI ska ses som ett led i vår övergripande strategi att öka vår närvaro i Kina och övriga Asien vad gäller såväl försäljning och marknadsföring som tillverkning och FoU”, säger Elektas VD Tomas Puusepp. “Genom att välkomna BMEI och runt 150 nya kollegor till Elektakoncernen, kommer vi att få ett betydligt starkare fäste på den snabbt växande kinesiska marknaden. Vi förvärvar en verksamhet med en bra infrastruktur i Peking samt ett mycket kompetent forsknings- och utvecklingsteam med kunskaper inom strålbehandling och nära kontakter med ledande kinesiska universitet med omfattande forskning inom strålningsområdet.”

Som ett led i Elektas långsiktiga tillväxtstrategi och i syfte att utveckla BMEI till en konkurrensmässig internationell leverantör av modern utrustning för strålbehandling av cancer, planerar Elekta att investera ytterligare i sin verksamhet i Kina. Dessa strategiska prioriteringar kommer att medföra väsentligt engagemang från Elektas företagsledning under nästa verksamhetsår och framåt.


En snabbt växande marknad

Den kinesiska marknaden för medicinsk teknik är den snabbast växande i världen med en förväntad tillväxt på 10-15 procent per år under de närmaste 10 åren. Detta betyder att Kina år 2010 kommer att vara den tredje största marknaden för medicinteknisk utrustning och utmana Japan som den näst största marknaden år 2020. Marknadsutvecklingen drivs av ett flertal faktorer såsom en allt äldre befolkning, hälsovårdsreformer, en växande privat försäkringsmarknad, avregleringar på produktområdet samt medlemskap i WTO. Sammanfattningsvis kommer den kinesiska marknaden att erbjuda väsentliga möjligheter för leverantörer av medicinteknisk utrustning i allmänhet och för leverantörer av lösningar för cancerbehandling i synnerhet. Antalet nya cancerfall förväntas öka med 50 procent under de närmaste 15 åren och mer än 70 procent av alla cancerfall som skulle behöva strålbehandling får idag inte den behandlingen.

Behovet av kliniska lösningar för att bekämpa cancer är stort inte bara i Kina utan i hela Asien både vad gäller avancerade tekniska lösningar såsom bildstyrd strålbehandling (IGRT) och mindre kapitalintensiva lösningar riktad mot en bredare marknad. Ekonomisk tillväxt i många länder i regionen medför att det kliniska behovet nu allt mer visar sig i konkret efterfrågan på utrustning i såväl hög- som lågprissegmentet.


Teknologiutveckling för den inhemska och för den internationella marknaden

Elekta har för avsikt att integrera sin teknologi och sina mjukvarusystem med BMEIs nuvarande produkter i syfte att utveckla konkurrenskraftiga och mindre kapitalintensiva strålbehandlingslösningar för det växande behovet av behandlingskapacitet i Kina och på andra utvecklingsmarknader.

“Elekta är idag marknadsledare i Kina vad gäller avancerad teknologi för strålbehandling. BMEI kompletterar vårt nuvarande produktsortiment och kommer att göra det möjligt för oss att bearbeta en viktig och växande del av marknaden”, säger Gilbert Wai, Regionchef och ansvarig för Elektas verksamhet i Kina. “Den mycket moderna anläggningen i Pekings Changping-distrikt tillför också ytterligare kapacitet för framtida tillväxt av Elektas tillverknings-, inköps- samt FoU-resurser”, tillägger Gilbert Wai.

BMEIs verksamhet kommer att integreras i Elektakoncernen lokalt och globalt, och förvärvet passar också mycket väl in i Elektas strategi att expandera koncernens inköps- och tillverkningsplattform i Kina.

Elekta planerar att expandera BMEIs verksamhet och att investera upp till 50 miljoner kronor under de kommande två åren i FoU, tillverkningskapacitet och infrastruktur.

Elektas planer för BMEI, efter full integration i Elektakoncernen, innefattar även att inom två år lansera en helt ny kostnadseffektiv utrustning för strålterapi för såväl den kinesiska som den internationella marknaden.


Transaktionen

BMEI var tidigare ett helägt dotterbolag till medicinföretaget Beijing Pharmaceutical Group Co. Ltd., (BPGC), ett av de 500 största företagen i Kina.

Elekta förvärvar nu 80 procent av BMEI till ett värde av 20 miljoner US-dollar kontant. Företaget kommer att omvandlas till ett samägt bolag (Joint Venture) förutsatt godkännande från det kinesiska Handelsministeriet och uppfyllelse av andra formella villkor. Avtalet inkluderar en option för Elekta att begära och BPGC att påkalla överförande av de återstående 20 procenten av det samägda bolaget till Elekta. Ett uppfyllande av optionen kommer även det att kräva godkännande av kinesiska myndigheter.

Finansiella effekter

BMEIs intäkter uppskattas till ungefär 70 miljoner kronor under pågående verksamhetsår och företaget gör måttliga förluster med nuvarande försäljningsvolymer, kapacitet och prisnivåer.

BMEI beräknas ha totala tillgångar på cirka 155 Mkr och ett nettokapital på ungefär 40 Mkr då transaktionen slutförs. Transaktionen förväntas leda till en ökning av Elektas goodwill på cirka 140 Mkr samt tillföra immateriella tillgångar på cirka 12 Mkr. Dessa immateriella tillgångar förväntas leda till avskrivningar på 2,5 Mkr per år de kommande fem åren.

Förvärvet beräknas påverka Elektas resultat negativt under verksamhetsåret 2006/07 motsvarande 25 öre per aktie, vara neutralt under 2007/08 och positivt därefter. Elekta kommer också att tillföra arbetande kapital för att finansiera försäljningsexpansion och exportkrav. På grund av detta beräknas BMEI ha ett negativt kassaflöde också under 2007/08.

******


För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000 (mobil), e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 3 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 1 850 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.