Elekta AB

Elekta presenterar prioriteringar för fortsatt försäljningstillväxt och lönsamhet

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 12:08 CEST

Elekta kommer att fokusera på aktiviteter som skapar fortsatt tillväxt och lönsamhet. Det var huvudbudskapet från Tomas Puusepp, VD och koncernchef, och Håkan Bergström, finansdirektör, vid dagens kapitalmarknadsdag.

Efter publiceringen av Elektas bokslutskommuniké för 2010/11 beskrev Tomas Puusepp hur Elekta är väl positionerat för att skapa tillväxt inom flera områden.

– Vår första prioritet är att accelerera tillväxten, där vi går från att leverera systemen till hela kundlösningar, sa han.

Tomas Puusepp anser att Elekta kan öka sin marknadsandel på etablerade marknader genom att bredda sina lösningar samtidigt som bolaget investerar i tillväxtmarknader med väl genomtänkta finansiella lösningar. Tomas Puusepp anser också att strategiska förvärv kan bidra till bolagets tillväxt.

– Vår andra prioritet är att öka marginalerna och bli den mest effektiva aktören i branschen. Det innefattar att sänka allmänna och administrativa kostnader, och att sträva efter högre marginaler genom att fortsätta öka försäljningen av tjänster och mjukvarulösningar, sa han.

Tomas Puusepp berättade om Elektas strategi för att nå en uthållig lönsam tillväxt under de kommande åren, i linje med Elektas långsiktiga finansiella mål. Det innebär att Elekta år 2015 beräknas ha en tillväxttakt på 13-15 procent och förbättrad tillväxt av rörelseresultatet. Resultat per aktie beräknas ha förbättrats med över 60 procent.

Han jämförde etablerade marknader och tillväxtmarknader: – Vi räknar med att vi har cirka 600 projekt per år på etablerade marknader. Dessa innefattar utbyte av system och försäljning under systemens livscykel. Dessa marknader bör växa med 5–8 procent. Tillväxtmarknader har ofta brist på radioterapisystem och det finns större möjlighet att sälja stora volymer. Här räknar vi med att det finns runt 300 projekt per år och att marknaden har en tillväxt på 10–20 procent.

Håkan Bergström beskrev marknadsutsikterna för de flesta regioner som antingen stabila eller starka. Det enda undantaget är viss osäkerhet kring offentliga sjukvårdsinvesteringar i Portugal, Irland, Grekland och Spanien (PIGS) samt i Storbritannien.

– Vi ser mycket goda tillväxtmöjligheter i Sydamerika och en stark efterfrågan på tillväxtmarknader. För att stödja expansionen på tillväxtmarknaderna har Elekta tittat på en rad olika finansiella lösningar, däribland lånestöd, senareläggning av betalningar utan säkerhet, leasing, betalning per användning och riskdelning.

Elektas orderstock ökade med 14 procent i fasta valutakurser under 2010–2011, och Håkan Bergström rapporterade att utsikterna för försäljning och resultat var goda. Han sa också att utvecklingen för orderingången på Leksell Gamma Knife® och linjär-acceleratorer såg bra ut.

– Nettoomsättningen förväntas öka med över 10 procent i lokala valutor. Och vårt rörelseresultat i svenska kronor beräknas öka med mer än 10 procent, sa Håkan Bergström.

Under kapitalmarknadsdagen talade också Elektas regionchefer. Jay Hoey, Executive Vice President, Region North America, ansåg att regionen kommer att fortsätta förbättra sin ledande ställning inom tjänster och mjukvarulösningar.

– När det gäller utmaningar ser vi sjukvårdsreformer och inblandning från lagstiftningshåll samt tryck på ersättningsnivåer. Å andra sidan främjar nya produktlanseringar, allt äldre utrustning och en åldrande befolkning branschen för medicinsk utrustning, sa han.

Ian Alexander, Executive Vice President, Asien och Stillahavsregionen, ansåg att Kina och Indien kommer att vara de länder som står för flest order och störst försäljning i hans region och han räknade med en tillväxt på 15-20 respektive 20-25 procent. Han sa att det trots att det ännu inte går att se alla konsekvenser av jordbävningen och tsunamin i Japan ändå finns en stark underliggande efterfrågan på marknaden i andra delar av regionen.

– Marknaden kommer att fortsätta utvecklas snabbt, eftersom det finns en åldrande befolkning, ökad förekomst av cancer och bättre diagnostikmöjligheter, och att det i utvecklingsländerna finns en liten installerad bas, sa Ian Alexander.

I regionen Europa, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern (AFLAME) finns den starkaste tillväxtpotentialen i Ryssland, Turkiet och Brasilien. Olof Sandén, Executive Vice President för regionen, sa att de här länderna kännetecknas av en liten förekomst av linjäracceleratorer, BNP-tillväxt och befolkningsökning. Han nämnde också att finansiering är en faktor som kan möjliggöra tillväxt. Det finns potential även på etablerade marknader.

– Under de senaste fem åren har regionen som helhet ständigt visat tvåsiffrig tillväxt. Och Elekta har den högsta marknadsandelen av alla konkurrenter när det gäller utbyte av utrustning och försäljning till nya kliniker, sa han.

Kapitalmarknadsdagen ägde rum den 9 juni kl. 9.00–12.00 CET på Moderna museet i Stockholm. På Elektas webbplats kommer det gå att se en sändning från dagen (www.elekta.com).
 

###
 

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +46 8 587 254 37, e-post: stina.thorman@elekta.com
Tidszon: CET (centraleuropeisk tid)

Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades den 9 juni 2011 kl. 12.00.

Om Elekta
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården.

Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.

Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta.

Elekta har cirka 2 800 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com.