Elekta AB

Elektas ordinarie bolagsstämma 2003

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 19:30 CEST

Idag, den 22 september, avhölls ordinarie bolagsstämma i Elekta AB (publ). Vid stämman som avhölls på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm medverkade 83 aktieägare, representerande 47,8 procent av rösterna i bolaget.

Verkställande direktören Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2002/03 samt för tremånadersrapporten för perioden maj-juli, 2003.

· Laurent Leksell konstaterade att 2002/03 var ytterligare ett
framgångsrikt år för Elekta. Företaget fortsätter att utvecklas väl trots ett allmänt svagt konjunkturläge. Den globala marknaden för Elektas produkter och behandlingsmetoder för cancer och sjukdomar i hjärnan fortsätter att utvecklas positivt. Elekta är väl positionerat för att kunna dra nytta av och bidra till en framtida tillväxt på dessa marknader.

· Elekta är idag global marknadsledare inom utrustning för
strålkirurgisk behandling av sjukdomar i hjärnan och den näst största leverantören i världen av utrustning för strålbehandling av cancer.

· Trots svag konjunktur och ogynnsamma valutaförändringar ökade rörelseresultatet under året med 56 procent till 323 Mkr

· Orderingången ökade med 9 procent räknat i svenska kronor och med 20 procent i lokal valuta. Orderstocken uppgick den 30/4 2003 till 2 411 Mkr
- den högsta nivån någonsin.

· Under verksamhetsåret ökade samtliga fyra marknadsregioner sina affärsvolymer med mellan 6 och 68 procent.

Elekta nådde eller överträffade under året samtliga sina finansiella mål.

· Rörelsemarginalen uppgick till 12 procent, jämfört med målet på 8-10 procent.

· Omsättningstillväxten i lokala valutor uppgick till 12 procent, jämfört med målet på 10-15 procent.

· Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 22 procent,
jämfört med målet på minst 15 procent.

· Soliditeten uppgick till 49 procent, jämfört med målet på minst 40 procent.

Elekta har en exponering mot valutakursändringar genom sin internationella verksamhet och struktur. Elekta skyddar sig från valutaeffekter genom att hantera sin valutamix och genom valutahedgar i linje med bolagets policies för valutahantering.

· Detta hade under året en stor påverkan på nettoförsäljningen, som växte med 2 procent i svenska kronor jämfört med 12 procent räknat i lokala valutor.

· Elektas försäljning sker främst i USD och EUR. Kostnaderna för onkologiprodukter är till största delen i GBP och för neurokirurgiprodukter i SEK.

· Elekta valutasäkrar kontrakterade samt del av förväntade
nettoflöden över en rullande 18-månaders period. Detta tillsammans med valutamix skyddade resultatet för 2002/03.

Verkställande direktören redogjorde för utvecklingen inom Elektas fyra marknadsregioner.

· I Europa, inklusive Mellanöstern och Afrika, ökade orderingången i lokal valuta med 22 procent. Flera länder fortsätter investera i förbättrad cancervård och Elektas marknadsandel är cirka 40 procent. Marknaden för strålkriurgi utvecklas långsamt men ett genombrott skedde under året med ytterligare en strålkniv till ett ledande sjukhus i Frankrike.

· I Nord- och Sydamerika ökade orderingången i lokal valuta med 6 procent. Den underliggande marknadstillväxten är god och Elektas marknadsposition fortsätter att förstärkas. Marknaden för strålbehandling av cancer drivs till stor del av uppgraderingar till IMRT. För Leksell Gamma Knife® finns en stor marknad i regionen och det kliniska intresset är också stort för Elekta Neuromag(TM)

· I Japan ökade orderingången i lokal valuta med 68 procent. Landets ekonomi är fortsatt svag, men Japan är alltjämt en viktig marknad för Elekta. Behovet av investeringar i cancervård är stort. Elektas stora installerade bas av Leksell Gamma Knife® och Elekta Neuromag(TM) skapar stor potential för lönsam eftermarknadsförsäljning.

· I Asien exkl. Japan ökade orderingången i lokal valuta med 31 procent. Behovet av investeringar i cancervård är stort och Elektas marknadsposition är stark i regionen.

Cancer är ett växande problem över hela världen och en allt högre livslängd tillsammans med bättre diagnostik leder till en ökning av antalet cancerfall.

· Årligen avlider mer än 6 miljoner människor i cancer och över 10 miljoner nya cancerfall diagnostiseras. I den industrialiserade delen av världen, är cancer orsak till vart fjärde dödsfall.

· I många delar av världen är sjukvårdssystemen utsatta för
ekonomiskt tryck. Samtidigt leder en allt äldre befolkning till större behov av kvalificerad vård.

· Elekta utvecklar och marknadsför innovativa lösningar och
avancerade utrustningar för användning inom onkologi och neurokirurgi. Mellan dessa medicinska discipliner finns stora likheter och synergier vad gäller teknologi, produktutveckling, kunskapsutveckling och kundstöd.

· Traditionellt har strålbehandling av cancer och strålkirurgisk
behandling av sjukdomar i hjärnan utvecklats var för sig men parallellt. Idag sker dock en mycket snabb utveckling av metoder för cancerbehandling och ett större utbyte av erfarenheter och teknologi. Framförallt är det nya tekniker som konform, intensitetsmodulerad, bildstyrd samt stereotaktisk strålterapi som driver denna utveckling.

· Elekta bedriver en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet med över 200 kvalificerade medarbetare involverade i forskning och produktutveckling vid bolagets forskningscentra i Sverige, Storbritannien, USA och Finland.

· Den övergripande målsättningen är att åstadkomma högre precision i strålbehandlingen i syfte att förbättra den kliniska effektiviteten.

Laurent Leksell fortsatte med att presentera Elektas tremånadersrapport för perioden maj-juli, 2003.

· Orderingången ökade med 20 procent till 835 (697) Mkr och beräknat på oförändrade valutakurser med 35 procent. Orderstocken uppgick 2 625 Mkr (2 411), den högsta nivån någonsin.

· Nettoomsättningen minskade med 7 procent till 615 (662) Mkr. Beräknat på oförändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 4 procent. Minskningen i svenska kronor förklaras av valutaförändringar och läge leveransvolymer på grund av kundernas önskade leveranstider.

· Orderingången för rullande 12 månader ökade med 14 procent i svenska kronor, väl i linje med koncernens finansiella mål.

· Valutaeffekter påverkade rörelsemarginalen som uppgick till 9 (10) procent. Valutakursförändringarna jämfört med motsvarande period föregående år påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 14 Mkr.

· Bruttomarginalen förstärktes på grund av en förbättrad produkt- och geografisk mix.

· Resultatet efter skatter uppgick till 41 (43) Mkr.

· Elektas finansiella ställning är stark med likvida tillgångar på 1 068 Mkr (1 087), ett eget kapital på 1 496 Mkr (1 445) och en soliditet på 51% (49%)

I juni beslutade styrelsen att anta en ny utdelningspolicy för Elekta.

· Målet är att distribuera 20 procent eller mer av nettovinsten i form av utdelning, aktieåterköp eller motsvarande åtgärd. Till grund för utdelningsbeslut ligger Elektas finansiella ställning, lönsamhetsutveckling, tillväxtpotential samt investeringsbehov.

Elekta-aktien har utvecklats väl på Stockholmsbörsen.

· Under verksamhetsåret 2002/03 utvecklades kursen på Elekta-aktien väsentligt bättre än index på Stockholmsbörsen. Under första kvartalet 2003/04 har Elekta-aktiens uppgång fortsatt.

Framtidsutsikterna för helåret 2003/04.

· Efterfrågan är fortsatt god på Elektas produkter och tjänster. Orderstocken ligger på den högsta nivån någonsin. Medan orderingången fortsätter att vara god, bedöms leveransvolymerna, och därmed nettoomsättningen, på grund av kundernas önskade leveranstider vara lägre det första halvåret än det andra halvåret 2003/04.

· Tillväxten i Elektas resultat påverkas ofördelaktigt av främst US-dollarns försvagning gentemot den svenska kronan. Elektas finansiella mål för verksamhetsåren 2001/02 till 2003/04 kvarstår oförändrade. Försäljningstillväxten skall vara 10-15 procent i lokal valuta och rörelsemarginalen skall uppgå till 8-10 procent på rullande 12 månader. Rörelsemarginalen för enskilda kvartal kan avvika från detta mål. Räntabilitet på sysselsatt kapital skall överstiga 15 procent och soliditeten skall överstiga 40 procent.

Elekta har fastställt tre koncernövergripande prioriteringar för verksamhetsåret 2003/04.

1. Serviceverksamhet i världsklass. Att tillhandahålla service och support i toppklass blir idag allt viktigare. Elekta har därför inlett ett mycket ambitiöst investerings- och kompetensutvecklingsprogram för att inom några få år bli världsledande vad gäller kvalitet och effektivitet i service- och supportverksamheten.

2. Produktutveckling i snabb takt. För att kunna upprätthålla en uthållig och lönsam tillväxt kommer Elekta att fortsätta att i snabb takt utveckla och lansera nya och innovativa produkter inom strålterapi och strålkirurgi.

3. Förstärkta affärsprocesser. För att behålla och förstärka Elektas starka position kommer företaget fortsätter att förbättra och effektivisera verksamheten.

Verkställande direktören konstaterade avslutningsvis att Elekta har en stark position för fortsatt lönsam tillväxt.

· Produktportföljen är stark och Elekta har en global närvaro genom en vältrimmad organisation
· Cancer ökar och hälften av alla cancerpatienter behöver
strålbehandling
· IMRT och IGRT driver tillväxten inom onkologi
· Allt fler användningsområden öppnas för Leksell Gamma Knife®
· Marknadspotentialen för Elekta Neuromag(TM) är stor
· Sjukvården har ett ökat behov av procedurer för öppenvård
· Mer kunniga patienter ställer allt högre krav på hög livskvalitet under behandlingstiden

Stämman fastställde därefter bokslutet och beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Bolagsstämman omvalde Akbar Seddigh, Magnus Schmidt, Carl G. Palmstierna, Tommy H Karlsson och Laurent Leksell till ledamöter i styrelsen.

Till ny ledamot valdes Hans Barella, född 1943 och holländsk medborgare. Hans Barella besitter gedigen internationell erfarenhet av medicinskteknisk industri, bl a som före detta koncernchef för Philips Medical Systems.

Styrelsens förslag om inlösen av aktier och nedsättning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om inlösen av var 17:e aktie mot en kontant ersättning om 165 kr. Vid full anslutning kommer 1.938.468 aktier att lösas in och cirka 319,8 miljoner kronor att överföras till aktieägarna i Elekta.

Fråga om nomineringsförfarande inför bolagsstämma

Stämman beslutade att nomineringsprocessen skall ske genom att styrelseordföranden vid räkenskapsårets utgång kontaktar minst fem av de största aktieägarna, som tillsammans och under styrelseordförandens ledning skall arbeta fram ett förslag till styrelse och att namnen på ägarrepresentanterna som deltar i detta arbete skall offentliggöras.

Förslag om att bolagsstämman skall uppdra åt styrelsen att utse en revisionskommitté

Med hänvisning till styrelseordförandens och revisorns redogörelse av revisionsarbetet i Elekta, där hela styrelsen deltar, beslutade stämman att hänskjuta frågan till styrelsen.

Informationsunderlag till stämman kan erhållas via Elektas Informationsavdelning, tel 08-587 254 00

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 08-587 254 00, E-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Elekta är en världsledande leverantör av avancerade och innovativa kliniska lösningar och tjänster för precisionsbehandling av cancer samt minimalt invasiv neurokirurgi för behandling av sjukdomar i hjärnan. Elektas lösningar är både kliniskt ändamålsenliga och kostnadseffektiva samt skonsamma för patienten.

Mer information om Elekta finner Ni på: www.elekta.com