ElektronikGruppen BK AB

ElektronikGruppen BK AB - Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:34 CET

Bokslutskommuniké 2009 Fjärde kvartalet (rapportperioden)
Nettoomsättning 178 Mkr (263)
Orderingång 193 Mkr (181)
Resultat före avskrivningar -1,3 Mkr (1,9)
Resultat före skatt -10,3 Mkr (-12,4)
Resultat per aktie -2,29 kr (-2,20)

Januari-december (helåret)
Nettoomsättning 718 Mkr (935)
Orderingång 722 Mkr (882)
Resultat före avskrivningar -26,0 Mkr (20,3)
Resultat före skatt -69,7 Mkr (-13,7)
Årets resultat -67,6 Mkr (-13,7)
Resultat per aktie -12,08 kr (-2,45)
Kassaflöde från den löpande verksamheten 34,9 Mkr (-1,0)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009 (ingen
utdelning lämnades för räkenskapsåret 2008).

Jämförelsestörande poster har belastat årets resultat med totalt cirka -43 Mkr
(-22). Av dessa poster är cirka -7 Mkr (-13) hänförliga till det fjärde
kvartalet.

Geografisk expansion till Indien genom öppnandet av ett säljkontor i Bangalore
i december.


För ytterligare information
Fredrik Celsing, VD och koncernchef, tel 08 759 35 55, eller
Håkan Lundgren, informationschef, tel 08 759 35 79

Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav
ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen
lämnades för offentliggörande den 26 februari 2010, kl 09.00.

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska
komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin.
Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom
elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen
finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri
Lanka. Koncernen omsatte 718 Mkr under 2009. Aktien är noterad på NASDAQ OMX
Nordic i Stockholm.