ElektronikGruppen BK AB

ElektronikGruppen BK AB - Delårsrapport Januari-september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 11:03 CEST

Januari-september 2010 (rapportperioden)
Nettoomsättning 653 Mkr (540)
Orderingång 759 Mkr (529)
Rörelseresultat 5,2 Mkr (-58,2)
Resultat före skatt 6,8 Mkr (-59,4)
Periodens resultat 2,4 Mkr (-54,8)
Resultat per aktie 0,42 kr (-9,79)
Kassaflöde från den löpande verksamheten -41,9 Mkr (25,1)

Valutakurseffekter, främst en följd av förstärkningen av den svenska kronan,
har påverkat rörelseresultat för rapportperioden negativt med 4,7 Mkr.
I resultatet för jämförelseperioden januari-september 2009 ingår
jämförelsestörande poster om cirka -36 Mkr.
Förvärvet av Cyncrona-verksamheten slutfördes den 1 juni.

Juli-september 2010 (tredje kvartalet)
Nettoomsättning 256 Mkr (157)
Orderingång 284 Mkr (154)
Rörelseresultat 0,4 Mkr (-12,5)
Resultat före skatt -1,9 Mkr (-13,0)
Periodens resultat -1,8 Mkr (-11,3)
Resultat per aktie -0,34 kr (-2,01)
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,0 Mkr (3,6)

Valutakurseffekter, främst en följd av förstärkningen av den svenska kronan,
har påverkat rörelseresultat för tredje kvartalet negativt med 7,7 Mkr.


För ytterligare information
Fredrik Celsing, VD och koncernchef, tel 08 759 35 55, eller
Håkan Lundgren, informationschef, tel 08 759 35 79

Denna information är sådan som ElektronikGruppen ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav
ställda i börskontraktet med NASDAQ OMX Nordic i Stockholm. Informationen
lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2010, kl 09.00.

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska
komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin.
Verksamheten, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom
elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen
finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri
Lanka. Koncernen omsatte 718 Mkr under 2009. Aktien är noterad på NASDAQ OMX
Nordic i Stockholm.