NCFF Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Elever behöver mer än bara ett klassrum

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 15:38 CEST

”Mer än bara ett klassrum …” är ett nytt inspirationsmaterial kring pedagogiska miljöer som kan främja hälsa och lärande i skolan. Materialet lanseras idag av Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och Statens folkhälsoinstitut. Det lanseras som en del i satsningen ”Ett friskare Sverige 2012 – en uppmärksamhetsvecka för goda matvanor och fysisk aktivitet”. Skolbarn och tonåringar är särskilda målgrupper för veckan som genomförs mellan den 15–21 oktober, 2012.

Materialet vänder sig till pedagoger och övrig skolpersonal i grundskolan, särskolan och gymnasiet. Det lyfter fram mångfalden av olika pedagogiska miljöer och dess möjligheter till variation i undervisningen. Syftet är att pedagoger och skolpersonal ska inspireras till att tänka nytt och kreativt kring rörelse och matglädje.  På så vis kan man, utifrån varje skolas förutsättning, skapa bättre villkor för elevers olikheter, särskilda behov och inlärningsstilar.

– Genom att arbeta ämnesövergripande med hälsa, mat och fysisk aktivitet kan man lättare nå alla elever. För att eleverna ska kunna uppnå läroplanens mål är det viktigt att de känner sig delaktiga och trivs i skolan, säger professor Charli Eriksson, föreståndare på NCFF.

– Skolan är en samhällsarena med stora möjligheter att nå alla barn och ungdomar och kan därför spela en central roll för det hälsofrämjande arbetet. Att grundlägga goda levnadsvanor i tidig ålder är också något som hela samhället kan tjäna på, säger Eva Söderberg, projektledare för uppmärksamhetsveckan Ett friskare Sverige, Statens folkhälsoinstitut.

Inspirationsmaterialet är uppbyggt utifrån fyra olika pedagogiska miljöer: mat & måltidsmiljö, skolans utemiljö, staden och naturen. Under varje avsnitt finns praktiska lektionstips, lärande exempel, pedagogiska verktyg och lästips samlat. ”Mer än bara ett klassrum …” distribueras i dagarna till samtliga grundskolor och särskolor och kan också beställas på Statens folkhälsoinstituts webbplats, www.fhi.se. Den går även att ladda ner som PDF-fil på webbplatserna www.ncff.nu och www.fhi.se.

Kontakt information

Camilla Bergholm, kommunikatör NCFF, 019-30 11 38, e-post: camilla.bergholm@oru.se
Eva Söderberg, projektledare Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 37, e-post: eva.soderberg@fhi.se

 

Om NCFF
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (www.ncff.nu)

Regeringen inrättade år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centret har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete och visa på samspelet mellan goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och hälsa kopplat till lärande. NCFF ska även sprida erfarenheter från lärande skolexempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. NCFF representerar också Sverige i flera olika internationella nätverk.