Statistiska centralbyrån, SCB

Elevpaneler för longitudinella studier, läsåret 2010/11: Stödundervisning i årskurs 6 vanligast i kommunala skolor

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 09:46 CET

Våren 2011 hade 11 procent av eleverna i årskurs 6 någon form av stödundervisning. Det innebar en liten minskning jämfört med föregående år då samma elever gick i årskurs 5. Det är framför allt i fristående skolor som andelen elever med stödundervisning minskat.

Andelen pojkar som hade stödundervisning i årskurs 6 våren 2011 var 14 procent, medan andelen flickor med stödundervisning var 9 procent. Andelen elever med stödundervisning var 12 procent i kommunala skolor och 7 procent i fristående skolor.

Andel elever med stödundervisning i årskurserna 3-6 för elever som gick i årskurs 3 våren 2008


Andelen elever i så kallade årskursintegrerade undervisningsgrupper, där elever i olika årskurs undervisas tillsammans, var 11 procent.  Våren 2010 när samma elever gick i årskurs 5 undervisades 19 procent av eleverna i årskursintegrerade undervisningsgrupper.

Ungefär 7 procent av de elever som började följas i årskurs 3 våren 2008 är utrikes födda. Av dessa var det 33 procent som deltog i undervisning i svenska som andraspråk och 37 procent som deltog i modersmålsundervisning när de gick i årskurs 6 våren 2011.

Definitioner och förklaringar
Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har pågått sedan början av 1980-talet. Ett urval av ungefär 10 procent av eleverna i grundskolans skolår 3 följs genom grundskolan. Panelerna redovisas efter vilka år uppföljningarna gjorts.  Flertalet av eleverna är födda 10 år före det första uppföljningstillfället, d.v.s. att flertalet av de elever i den senaste panelen, som började följas våren 2008, är födda 1998. I stort sett jämförbara undersökningar har genomförts för elever som huvudsakligen är födda åren 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 och 1998.

Eftersom urvalen dras under skolår 3 är elever som flyttat in till Sverige efter skolår 3 inte representerade i undersökningen.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

Förfrågningar
Kenny Petersson
Tfn 019-17 65 62
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.