Svensk Energi

Elföretagen åtar sig att öka likviditeten i spotmarknaden på Nord Pool

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 10:22 CEST

De höga marknadspriserna på el har lett till en intensiv debatt om elmarknadens funktion. Även om flertalet seriösa bedömare är eniga om att marknaden fungerar korrekt, har ibland framförts synpunkter på att den andel av elproduktionen som handlas via Nord Pools spotmarknad är otillfredsställande.

De svenska elföretagen har inom branschföreningen Svensk Energi arbetat med frågan under vintern och enats om att medverka till att en ökad andel av den nordiska kraftproduktionen handlas via elbörsen Nord Pool. Svensk Energi har därför rekommenderat sina medlemsföretag att handla sin fysiska kraft via Nord Pools s k spotmarknad.

Avsikten är att på detta sätt öka transparensen i marknaden och därmed också det allmänna förtroendet för elmarknadens funktion.

Praktiskt taget samtliga elproducenter har åtagit sig att agera i enlighet med rekommendationen. Bo Källstrand, Svensk Energis VD, säger i en kommentar:

– Hittills har många medlemmar endast handlat en volym som motsvarar nettot mellan å ena sidan den egna produktionen och å andra sidan den egna koncernens kraftbehov via Nord Pool. Genom att övergå till att handla bruttovolymen bidrar företagen till att likviditeten i spotmarknaden ökar. Härigenom nås en bättre transparens, men samtidigt ökar också medlemmarnas transaktionskostnader. Åtagandena är därför att se som en stark viljeyttring för att öka förtroendet.

Nord Pools spotmarknad omsätter för närvarande en volym som motsvarar cirka 40 procent av den totala kraftomsättningen i det nordiska systemet. De svenska producenternas åtagande att handla hela volymen kan bedömas öka denna andel till ca 60 procent.

Åtagandena träder i kraft från och med 1 juli 2006.Ytterligare information:
Bo Källstrand, VD, Svensk Energi, tel 08 677 26 15, mobil 0708-39 72 09
Per-Olof Granström, vice VD, Svensk Energi, tel 08-677 28 97, mobil 070-519 00 11