Riksdagen

Elmarknaden och persontrafiken på järnväg bör utvärderas omgående

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 13:48 CEST

De om- och avregleringar som har genomförts på olika marknader de senaste åren bör utvärderas ur ett medborgarperspektiv. Det anser en majoritet i näringsutskottet, som vill att riksdagen ger regeringen i uppdrag att göra en sådan utvärdering. Enligt utskottet är det särskilt viktigt att elmarknaden och persontrafiken på järnvägen utvärderas. Företrädarna för regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.  

Som exempel på marknader där om- och avregleringar har gjorts nämner utskottet inrikesflyg, taxi, el, telefoni, post, apotek, järnvägar och bilprovning. Enligt utskottets förslag ska utvärderingen fokusera på vilka effekter om- och avregleringarna har haft på priser, utbud, service, kvalitet och tillgänglighet i hela landet. Det främsta motivet till utredningen är att konsumenternas intresse bör tas tillvara. Med den utgångspunkten har utskottet identifierat två områden som behöver utvärderas omgående, elmarknaden och persontrafiken på järnvägen. Regeringen bör se till att utvärderingen genomförs skyndsamt och inte som en del av någon stor allmän utredning. Utskottet betonar också att det är viktigt att utvärderingen görs på ett sätt som är oberoende av aktörerna på marknaden. Utskottet påpekar att eventuella slutsatser som olika partier kan komma att dra av utvärderingen är en senare fråga. 

I och med förslaget säger utskottet ja till två motioner från Socialdemokraterna. Bakom förslaget står utskottsrepresentanterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 

Företrädarna för regeringspartierna hänvisar till pågående utredningar Moderaternas, Folkpartiets, Centerpartiets och Kristdemokraternas representanter i utskottet reserverar sig mot utskottets förslag. Ledamöterna hänvisar till att en rad myndigheter redan gör den typ av utvärderingar som utskottet efterlyser. Trafikanalys har fått regeringens uppdrag att utvärdera den kommersiella persontrafiken på järnvägen. Statskontoret och Tillväxtanalys har i uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden. Energimarknadsinspektionen ska arbeta för att elmarknaden ska fungera bättre och effektivare. Tillsammans med andra utvärderingar som redan gjorts uppfyller dessa utvärderingar det syfte som utskottet vill uppnå med tillkännagivandet, menar ledamöterna.  

För mer information:
Ring Karin Ståhlberg, utskottsråd i näringsutskottet, telefon 08-786 42 37. Näringsutskottets ledamöter  

Planerad dag för debatt och beslut:
Torsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv. Webb-tv  

Dokument