Elos

Elos delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 12:07 CEST

  • Nettoomsättningen ökade med ca 16 % * och uppgick till 349 mkr (309). Orderingången förbättrades och ökade med ca 27 % * och uppgick till 380 mkr (307).
  • Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 25,5 mkr (5,8). Förbättringen är främst en effekt av ökande volymer samt genomförda kapacitetsanpassningar under 2009.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,1 mkr (17,9).
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,9 mkr (-1,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till 14,7 mkr (0,3) vilket motsvarar 2:43 kr (0:05) per aktie.
  • Etableringen av medicinteknikverksamheten i Tianjin, Kina, utvecklas i linje med förväntningarna dock med smärre förseningar. Kommersiella leveranser beräknas ske i slutet av året.

    *
    Justerat för årets valutakursförändringar.

VD Göran Brorsson kommenterar:
”Vi ser en fortsatt stabil tillväxt. Dentala implantatsegment uppvisar en svag tillväxtutveckling präglat av en osäkerhet i marknaden. Trots detta ökar takten i antalet produktlanseringar. Övriga segment inom medicinteknikområdet visar en stegvis ökad efterfrågan. Inom Precisionsteknik har den tidigare starka tillväxttakten dämpats något.”

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Elos AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2010 kl 08.30 (CET).

För ytterligare information kontakta: Göran Brorsson, VD och koncernchef Telefon: 0510-48 43 65, 0705-11 78 60 E-post: goran.brorsson@elos.se

Eloskoncernens verksamhet omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder som har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer inom affärsområdena Medicinteknik och Precisionsteknik. För ytterligare information se ”www.elos.se”.