Elverket Vallentuna AB

Elverket Vallentuna: Bokslutskommuniké januari - december 2009

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 09:57 CET

(Aktietorget: ELV)

Sammandrag för koncernen
" Nettoomsättningen har ökat med 3,3% till 369 794 tkr jämfört med 357 963 tkr föregående år. Ökningen beror främst på ökad volym inom både elhandel och elnät
" Rörelseresultatet uppgår till 17 132 tkr (7 489 tkr) Resultatförbättringen är hänförlig till båda affärssegmenten, Elhandel och Elnät
" Resultat efter skatt uppgår till 13 362 tkr (6 822 tkr) och före skatt till 18 145 tkr (7 870 tkr)
" Resultat per aktie utgör för räkenskapsåret 2,06 kr (1,05 kr)
" Styrelsen föreslår en utdelning om 1,0 kr (0,50 kr) per aktie

Intäkter och resultat under året
Omsättningen år 2009 ökade med 3,3% till en ny rekordnivå på 369 794 tkr jämfört med 357 963 tkr föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärssegmentet Elhandel och Elnät med ökad volym och förändrad kundmix.

Resultatet har kraftigt förbättrats 2009 jämfört med föregående år. Rörelseresultatet mer än fördubblades och uppgår till 17 132 tkr år 2009 jämfört med 7 489 tkr år 2008. Resultatökningen är främst hänförligt till Elhandel men även till Elnät där resultatet förbättrats.

Under det fjärde kvartalet 2009 mattades resultatutvecklingen av och Elverket koncernen som helhet visade en lägre resultatnivå jämfört med samma period föregående år med 1 353 tkr (3 583 tkr).

Främst Elhandel visade en resultatmässig tillbakagång i slutet av kvartal fyra. Detta förklaras av en extremt turbulent elmarknad med starkt ökad efterfrågan på grund av kyligare väderläge kombinerat med minskat utbud i svensk elproduktion. Pristurbulensen på elbörsen NordPool under december i kombination med kraftigt ökade volymer har medfört svårigheter att prissäkra tillkommande volymer på rimlig prisnivå. Dessa problem har kvarstått under inledningen av år 2010.

Elhandel har haft en positiv volymtillväxt under 2009. Volymen har ökat med 3,3 % medan antalet kunder i stort har varit oförändrat; 42 000 st. Volymen på den svenska elmarknaden har under samma period minskat med 4,3 %.

Nätverksamheten är stabil och har utvecklats med 142 st. nya anslutningar under året. Nybyggnadstakten inom koncessionsområdet har varit lägre än normalt på grund av lågkonjunktur och finanskris. En återhämtning i byggkonjunkturen börjar nu skönjas.
Totala antalet nätkunder i Vallentuna är nu 13 444 st. (13 302).

Resultatet för affärssegmentet Bredband minskade jämfört med föregående år till 1 768 tkr (1 903 tkr) beroende på färre nyanslutningar.

Resultat före skatt uppgår till 18 145 tkr (7 870 tkr) och efter skatt till 13 362 tkr ( 6 822 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 4,6 % ( 2,1 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 12,4 % (5,0 %). Soliditeten uppgår till 54 % (41 %). Resultat per aktie utgör 2,06 kr (1,05 kr).

Läs hela bokslutskommunikén på Elverkets hemsida www.elverket.se

Vallentuna den 25 februari 2010

Jonas Borgardt
VD och koncernchef
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, telefon 08-511 866 07 eller Sofia Hultberg, CFO, 08-511 866 10. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: www.elverket.se

Kort om Elverket Vallentuna AB
Elverket Vallentuna AB säljer el på den fria elmarknaden till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 42 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är med stadsnätet VallNet den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002. Genomsnittligt antal anställda 28, omsättning 370 Mkr år 2009.

Elverket Vallentuna AB (publ)
Organisationsnummer 556577-2141

Pressrelease 2010-02-25