Elverket Vallentuna AB

Elverket Vallentuna: Bokslutskommuniké januari - december 2010 Elverket Vallentuna AB (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 09:45 CET

(AktieTorget: ELV)

Sammandrag för koncernen
* Nettoomsättningen har ökat med 27 % till 467 860 tkr jämfört med
369 794 tkr föregående år.
* Rörelseresultatet uppgår till -13 629 tkr (17 132 tkr)
" Resultat efter skatt uppgår till -14 663 tkr (13 362 tkr) och före skatt till
-19 789 tkr (18 145 tkr)
* Resultat per aktie utgör för perioden -2,26 kr (2,06 kr)

Intäkter och resultat
Omsättningen har ökat med 27% till 467 860 tkr jämfört med 369 794 tkr samma period föregående år. Omsättningen har ökat både inom elhandelsverksamheten och inom nätverksamheten. Prisnivåerna och volymerna har varit betydligt högre under perioden p.g.a. den kalla vintern.

Rörelseresultatet är lägre jämfört med samma period föregående år och uppgår till -13 629 tkr jämfört med 17 132 tkr motsvarande period föregående år. Resultat före skatt uppgår till -19 789 tkr (18 145 tkr) och efter skatt till -14 663 tkr (13 362 tkr). Rörelsemarginalen uppgår till -2,9% (4,6%) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till -14,8% (12,4%). Soliditeten uppgår till 39,8% (54,0%).

Affärssegmentet Elhandel visar en resultatmässig nedgång under årets fjärde kvartal. Rörelseresultatet för året uppgår till -25 154 tkr (3 566 tkr). Antalet kunder är i stort sett oförändrat, 42 300 st. jämfört med 42 000 st under samma period föregående år. Volymen har ökat med knappt 15% jämfört med 3% under 2009.

Det negativa resultatet förklaras av att de ingångna kundavtalen med fast pris ger kunden rätt att köpa el till ett i förväg fastställt pris. Lägre temperaturer än normalt under lång tid innebär att kundernas uttagsvolym ökar. Elverket har därför tvingats köpa in de extra volymerna till kraftigt ökade marknadspriser.

Affärssegmenten Elnät har minskat resultatet med 17% till 9 759 tkr (11 798 tkr). Nätverksamheten är stabil och har utvecklats med 198 st. (142 st) nya anslutningar under året. Det totala antalet nätkunder i Vallentuna för perioden uppgår till 13 642 st (13 444 st). Affärssegmentet Bredband visar ett oförändrat resultat på 1 767 tkr (1 768 tkr).

Läs hela kommunikén på Elverkets hemsida www.elverket.se

Vallentuna den 25 februari 2011

Jonas Borgardt
VD och koncernchef
Elverket Vallentuna AB (publ)

Ytterligare information lämnas av Jonas Borgardt, VD, Telefon 511 866 07 eller Sofia Hultberg, CFO, Telefon 08-511 866 10, Mobil 070-344 56 39. Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: www.elverket.se

Kort om Elverket Vallentuna AB Elverket Vallentuna AB säljer el på den fria elmarknaden till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 43 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 85 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är med stadsnätet VallNet den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002.