Wise Group

Emission av konvertibelt förlagslån i Sign On AB

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2006 11:47 CET

Vid extra bolagsstämma den 6 mars 2006 i Sign On AB, helägt dotterbolag till Wise Group AB (publ), beslutades att uppta förlagslån om högst 500.000 kr genom emission av konvertibla förlagsbevis på nedanstående huvudsakliga villkor.

- De konvertibla förlagslånen skall uppgå till högst 500.000 kr. Innehavaren av de konvertibla förlagsbevisen skall äga rätt att helt eller delvis påkalla konvertering av förlagsbevis till nya aktier i bolaget.

- De konvertibla förlagsbevisens nominella belopp skall uppgå till en krona vardera eller multiplar därav och skall emitteras till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp.

- Förlagslånet skall löpa från och med den 30 april 2006 till och med den 30 april 2009 med en årlig räntesats om 4 %.

- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall endast bolagets VD Niclas Ohlsson äga rätt att teckna konvertibla förlagsbevis. Överteckning skall ej kunna ske.

- Teckning av konvertibla förlagsbevis skall ske senast den 30 april 2006. Betalning för tecknade och tilldelade konvertibla förlagsbevis skall ske med förlagsbevisens totala nominella belopp kontant i samband med teckning.

- Bolagets aktiekapital skall efter konvertering till aktier i bolaget kunna ökas med högst 5.200 kr.

- Innehavaren äger påkalla konvertering under perioden från och med den 1 september 2008 till och med den 25 april 2009.

- Den kurs till vilken konvertering kan ske skall vara 9.615 kr, baserat på en extern värdering som gjorts av bolaget.

- Skälen för emissionen är att bolaget har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att VD görs delaktig i bolagets utveckling genom att erbjudas förvärva föreslagna konvertibel. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos VD kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

- Emissionskursen, som bedöms vara marknadsmässig, har beräknats med utgångspunkt från en extern värdering av bolaget.


Beslutet är villkorat av att det godkänns av bolagsstämma i Wise Group AB (publ). Beslutet skall behandlas av årsstämman i Wise Group AB (publ) den 5 april 2006. För giltigt beslut av årsstämman erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till emission av teckningsoptioner

Styrelsen i Wise Group AB (publ) har föreslagit för årsstämman den 5 april 2006 att emittera teckningsoptioner för tillskapande av ett incitamentsprogram för ett antal av koncernens anställda och ledande befattningshavare i enlighet med nedan angivna huvudsakliga villkor.

- Bolaget skall emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner och varje teckningsoption skall berättiga till nyteckning av en /1/ aktie i bolaget. Teckningsoptionerna skall tecknas och betalas senast den 30 april 2006. Teckningsberättigade föreslås vara nedanstående personer med den fördelning som följer nedan

Marika Philipson (VD) 400.000 teckningsoptioner
Eleonor Åslund 150.000 teckningsoptioner
Johan Segergren 150.000 teckningsoptioner
Stefan Wikström 150.000 teckningsoptioner
Charlotta Johansson 75.000 teckningsoptioner
Elias Demir 75.000 teckningsoptioner

- För tecknings¬optionerna skall erläggas ett belopp motsvarande options¬rätternas mark¬nadsvärde beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-modellen under perioden från och med den 22 mars 2006 till och med den 4 april 2006. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen. Teckningskursen samt det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till kan komma att omräknas vid emissioner m.m.

- Teckning av aktier i bolaget med stöd av optionsrätterna skall kunna ske under perioden från och med den 1 januari 2008 till och med den 30 juni 2008. Sådan teckning skall ske till en kurs motsvarande 150 % av aktiens genomsnittliga volymviktade betalkurs på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 22 mars 2006 till och med den 4 april 2006. Dag utan notering skall inte ingå i beräkningen.

- Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full teckning och utnytt¬jande av de föreslagna options¬rätterna att uppgå till 200.000 kronor, vilket motsvarar en utspädning med ca. 1,6 % av aktiekapitalet och röstetalet, med förbehåll för den höjning som sedermera kan föranledas av att omräkning av det antal aktier som varje optionsrätt berättigar till kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

- Skälen för förslaget är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att VD görs delaktig i bolagets utveckling genom att erbjudas förvärva föreslagna konvertibel. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos VD kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med bolaget.

Beslutet är för sin giltighet villkorat av att förslaget biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Marika Philipson, VD och tillika styrelseledamot, har inte deltagit i beredningen av förslaget.

Förslag till bemyndigande för styrelsen i Wise Group AB (publ) att besluta om emission av aktier

Styrelsen i Wise Group AB (publ) har föreslagit för årsstämman den 5 april 2006 att besluta om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 6.000.000 st aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1.200.000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 § 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kommande företagsförvärv. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde.

Information

Information om ovanstående frågor kommer att lämnas i kallelsen till bolagsstämman i Wise Group AB (publ) den 5 april 2006, vilken kommer att offentliggöras onsdag den 8 mars 2006.


För ytterligare information, kontakta:
Marika Philipson, VD, 08-555 290 03


Wise Group AB (publ),
St Eriksgatan 117, Stockholm
Telefon 08- 555 290 00
www.signon.se

Wise erbjuder kvalitativ rådgivning och innovativa lösningar som förenklar, effektiviserar och utvecklar det praktiska och strategiska HR-arbetet.
Wise (WISE) är noterat på OMX Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har kontor i Stockholm och Helsingborg.