A+ Science Holding AB

Emissionsmemorandum

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:55 CET

Inbjudan till deltagande i företrädesemisson i Vita Nova Venture

AB (publ)

Härmed inbjuds aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ) att med företrädesrätt teckna nya

aktier i företaget enligt villkoren som framgår av detta memorandum.

Den 30 december 2009 beslutade styrelsen för Vita Nova Ventures AB (publ) om en

företrädesemission, baserat på ordinarie Årsstämmas bemyndigande för styrelsen. Beslutet

innebär i korthet att 7 001 680 nya aktier emitteras till en teckningskurs om 1,3 kr.

Aktiekapitalet kommer vid fulltecknad emission att öka från 11 202 688 SEK till 18 204 368 SEK.

Innehavare av befintliga aktier har företrädesrätt till att teckna de nya aktierna i förhållande till

det antal befintliga aktier de äger. Befintlig aktieägare erhåller fem teckningsrätter per åtta

befintliga aktier som innehas avstämningsdagen den 11 januari 2010. Varje teckningsrätt

berättigar till teckning av en ny aktie. En fulltecknad emission ger ett kapitaltillskott om knappt

9 000 000 SEK efter avdrag av emissionskostnader om cirka 0,3 MSEK, exklusive

garantikostnader.

Aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att vid fulltecknad emission få sin ägarandel

utspädd med drygt 38 procent. Handel i teckningsrätterna kommer att anordnas.

Om befintliga aktieägare inte har tecknat samtliga aktier vid teckningstidens utgång kommer

överblivna teckningsrätter att erbjudas marknaden. Härvid beslutar styrelsen hur aktierna ska

fördelas.

Bolagets störste ägare Pomona-gruppen tecknar sin andel av aktierna och har därutöver

garanterat emissionen. Pomona-gruppen erhåller därvid en garantipremie på 10% för

garantibeloppet utöver sin pro-rata andel.