Emitor Holding AB

EMITOR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 14:35 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44913

EMITOR: EMITOR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2006

Ökad vinst och omsättning
Fjärde kvartalet 2006
· Omsättningen ökade med 11 procent till 35,2 MSEK (31,8)
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 1,3 MSEK (-1,9)
· Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (-2,3)
· Resultat före skatt uppgick till 0,6 MSEK (-2,6)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 MSEK (-15.4)

Räkenskapsåret 2006
· Omsättningen ökade med 36 procent till 127,4 MSEK (93,8)
· Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 5,7 MSEK (0,7)
· Rörelseresultatet vändes till vinst och uppgick till 4,3 MSEK (-0,6)
· Resultat före skatt uppgick till 3,1 MSEK (-1,6)
· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.


VD Lars Westergren kommenterar:

- Vi är nöjda med försäljningsutvecklingen och att vi har vänt till vinst 2006. Emitors finansiella ställning är solid och kassaflödet är rejält positivt under det senaste kvartalet. Det finns dock stora möjligheter att ytterligare förbättra marginaler och kassaflöde under 2007.

- Det professionella segmentet växer i både omsättning och vinst och företaget står mycket stabilt med en mängd attraktiva instrument för olika användningsområden inom digital-tv.

- Konsumentverksamheten växer också kraftigt och nya Smartbox digital-tv-produkter utvecklas kontinuerligt för flera olika konsumentmarknader. Vi ser en stor potential i övriga marknader. Inte bara Sverige konverterar från analogt till digitalt, inom en snar framtid släcks t.ex. de analoga marknäten i både Finland och Norge.


Emitor Holding AB (publ)
Emitor utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för marknaden inom satellit-, kabel- och markbunden Digital-TV. Verksamhetsområdet Professional verkar på en global marknad och är marknadsledande inom nischen för mätinstrument som används vid installation av olika former av Digital-TV. Inom verksamhetsområdet Consumer erbjuder Emitor nischade tillbehör för Digital-TV-mottagning. Bland Emitors konsumentprodukter har Smartbox produktlinje av set-top-boxar tagit en betydande marknadsandel.

Emitor bildades 1992 och har för närvarande verksamhet i Sverige, USA och Kina. Företaget är sedan december 2004 noterat på First North under "tickern" EMTR.

Intäkter och resultat
Emitors nettoomsättning för fjärde kvartalet ökade med 11 procent till 35,2 MSEK (31,8). Omsättningen för helåret 2006 uppgick till 127,4 MSEK, vilket är en uppgång med 36 procent.

Försäljningstillväxten förklaras av en kraftig tillväxt i båda verksamhetsområdena. Consumer har vuxit med över 38 procent 2006 och svarar idag för en försäljning på 84,2 MSEK (61,1). Tillväxten förklaras av den svenska marknadens stora efterfrågan på set-top-boxar till följd av nedsläckningen av det analoga Digital-TV-nätet som påbörjades 2006.

Glädjande har även Professional vuxit kraftigt under 2006 med en ökning på 32 procent jämfört med 2005, från 32,6 MSEK till 43,1 MSEK. Emitor har förstärkt sin marknadsposition på flera geografiska marknader under 2006, vilket förklaras av att flera attraktiva produkter lanserats under året och att teknikutvecklingen i kombination med högkonjunkturen driver efterfrågan på nya instrument.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,9 MSEK (-2,2) och för helåret 2006 vändes rörelseresultatet till en vinst 4,3 MSEK (-0,6). Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent vilket är ett steg i rätt riktning jämfört med föregående års negativa resultat (-0,7 procent). Även nettomarginalen fortsätter att stärkas. För helåret 2006 uppgick nettomarginalen, räknat på vinsten före skatt, till 2,4 procent, vilket kan jämföras med helåret 2005 där nettomarginalen uppgick till -1,7 procent. Ser man till resultat före avskrivningar (EBITDA) så uppgick det till 5,7 MSEK (0,7 MSEK) för helåret.

Resultatet förbättrades över lag, men rörelsemarginalen ligger fortfarande väsentligt lägre än Emitors mål på 9 procent. Det lägre utfallet förklaras främst av att Consumer inte nått upp till tillräckliga marginaler på grund av alltför höga omkostnader i samband med uppbyggnaden av den strukturella plattform som varit en förutsättning för att nå bolagets starka position på den nordiska konsumentmarknaden för set-top-boxar. Smartbox är idag ett etablerat varumärke med över 15 procents marknadsandel i Sverige och med attraktiva produkter för hela den nordiska marknaden. Emitor har även haft större omkostnader än normalt beroende på att man under året byggt upp tillverkningskapacitet i Asien dit en stor del av volymproduktionen flyttats.

Om man istället ser till Professional så överträffar verksamhetsområdet marginalmålet för koncernen. Professional har utvecklats mycket starkt under 2006, vilket förklaras av att Emitor lanserat ett antal mycket attraktiva produkter samt att marknaden utvecklas starkt - pådriven av pågående teknikskiften inom TV och multimedia.

Sammanfattningsvis gäller att Emitor under 2006 byggt upp en stark plattform för fortsatt expansion både i Norden och Europa och att det finns goda förutsättningar för fortsatt förbättrade marginaler.

(För fullständig rapport se bifogad fil)