Empir Group AB

Empir Group har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av aktiemajoriteten i Anzena Consulting AB

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2018 17:01 CET

Empir Group AB (”Empir” eller ”Bolaget”) har idag ingått en icke-bindande avsiktsförklaring

avseende förvärv av 90 procent av aktierna i Anzena Consulting AB, organisationsnummer 556924-

2976 (”Anzena”).

Betalning för de 900 aktier i Anzena, motsvarande 90 procent av samtliga aktier i Anzena, som avses

förvärvas avses erläggas dels genom kontant vederlag om 10 800 000 kronor, dels genom nyemission

(apportemission) av 450 000 aktier av serie B i Bolaget. Köpeskillingen förutsätter att Anzena

förvärvas på kassa- och skuldfri basis och med en normal rörelsekapitalsnivå. Vidare kan en

tilläggsköpeskilling komma att utgå baserat på Anzenas resultat under 2019 och 2020, vilken i så fall

kommer att utbetalas under 2021.

Den del av köpeskillingen som avses utgå i form av 450 000 nyemitterade aktier av serie B i Bolaget

avses beslutas av Bolagets styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid

Bolagets årsstämma 2018.

Anzena som beräknas omsätta ca 35 mkr 2019 med god lönsamhet med huvudsaklig verksamhet

inom IT-support för större koncerners IT-systemlösningar och infrastruktur. Verksamheten kommer

fortsatt drivas av nuvarande konsultchef, Babak Sahree Babapour, som kommer att utses till bolagets

nya VD i samband med övertagandet. Anzena kommer att rapporteras som en del av Empirs

affärssegment SERVE vid sidan av nuvarande Frontnode-/Appnode-verksamhet.

Transaktionen avses slutföras under 2018 och är villkorad av, bland annat, att parterna kommer

överens om slutlig transaktionsdokumentation.

En emission av 450 000 nya aktier av serie B i Empir skulle medföra en utspädning om cirka 9,9

procent av det totala antalet aktier i Bolaget beräknat efter emissionen.

För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta:

Lars Save, VD

lars.save@empirgroup.se

070 590 18 22

Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners

försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 15.00 CET.

Empir Group AB (publ.) finns med 14 dotter- och intressebolag från Luleå i norr till Malmö i söder. Från västkustens Göteborg till Jönköping i öster samt i Stockholm, Sundsvall, Uppsala, Uddevalla, Trollhättan och Skövde.

We Solve, Apply and Serve. Vi levererar IT-lösningar inom affärssegmenten; Solve, Apply och Serve. En uppdelning som symboliserar vår breda grund i kombination med långa erfarenhet och spetskompetens.

Handla aktien under namnet EMPIR B på Nasdaq Nordic Small Cap.