Socialstyrelsen

En av två pojkar och en av fem flickor som redan före trettons års ålder har ett allvarligt normbrytande beteende riskerar att bli kriminella

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:21 CEST

För barn med ett allvarligt normbrytande beteende redan i barndomen ser framtiden dyster ut. Tidiga och långvariga insatser är avgörande. Det visar en forskningsöversikt som IMS/Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse, SiS, presenterar idag.

Dessa barns beteende är ofta allvarligare och aggressivare än hos barn som börjar med ett normbrytande beteende först i tonåren. Det kvarstår dessutom i högre grad upp i vuxen ålder. Aktuell forskning visar att så många som en av två pojkar och en av fem flickor i den här gruppen har ett kriminellt beteende även som vuxna.

Det finns en hel del kunskap om dessa frågor baserad på internationell forskning. Författarna till kunskapsöversikten Normbrytande beteende i barndomen – Vad säger forskningen? har gått igenom en stor del av denna forskning med syftet att göra den mer tillgänglig för en bredare publik.

Bland de riskfaktorer som forskningen identifierat bedöms de viktigaste vara faktorer hos barnet (t.ex. svårhanterligt temperament och hyperaktivitet) och hos föräldrarna (t.ex. negativa-ineffektiva uppfostringsmetoder) och bristfällig kvalitet i föräldra-barnrelationen. Det är framförallt när ett barn visar eller exponeras för ett flertal riskfaktorer som risken är hög för att det normbrytande beteendet kvarstår över längre tid.

Vad kan man då göra i förebyggande och behandlande syfte? Forskningen visar bl.a. att det är viktigt med strukturerade, manualbaserade och forskningsbaserade insatser över längre tid. Det är också viktigt med tidiga insatser – redan i förskole- eller tidig skolålder – och att man sätter in samordnade insatser på flera nivåer och i flera miljöer. Insatserna bör alltså inriktas både mot barnet och mot omgivningen.

Mer information: Henrik Andershed, docent i psykologi, Örebro universitet,
tel. 019-30 33 97, 0708-88 48 89 och Anna-Karin Andershed, fil.dr i psykologi,
tel. 019-30 38 96, Örebro universitet.

Ytterligare kommentarer: Karin Tengvald, IMS/Socialstyrelsen, tel. 08-555 532 47 och

Tove Pettersson, Statens institutionsstyrelse, SiS, tel. 08-453 40 40.

Presskontakt Socialstyrelsen och IMS: Anna-Lena Lindh, tel. 08-555 530 05.

Presskontakt SiS: Cecilia Sandahl, tel. 08-453 40 56, 070-687 32 42.
Normbrytande beteende i barndomen – Vad säger forskningen? av Henrik Andershed och Anna-Karin Andershed kan beställas kostnadsfritt för journalister från Socialstyrelsen/IMS tel. 08-555 531 32, e-post ulla.wolmerud@socialstyrelsen.se