Länsstyrelsen i Jönköpings län

En epok går i graven

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 14:30 CET

28/12/2009

I mer är 100 år har länsstyrelserna haft ansvaret för hanteringen av körkort. Körkort, eller kompetensbevis för automobilförare som den första beteckningen var, började utfärdas efter den 1/1 1907 med länsstyrelserna som ansvariga. Nu drygt 100 år senare flyttas ansvaret för detta från länsstyrelserna till Transportstyrelsen från och med den 1 januari 2010.

Det första körkortet kallades ”Kompetensbevis för automobilförare” och började utfärdas efter det att ”Kungliga majestäts nådiga förordning om automobiltrafik” (SFS 1906:90) hade trätt i kraft 1 januari 1907. Enligt denna förordning fick automobil "allenast föras af den, som fyllt 18 år och med bevis, utfärdadt af besiktningsman, styrkt sig vara fullt förtrogen med automobils konstruktion, skötsel och manövrering."
Den person som framförde en automobil var tvungen att inneha ett sådant kompetensbevis och var "skyldig att på anmodan af krono- eller polisbetjänt utan onödigt dröjsmål styrka sin behörighet.". Benämningen "körkort" infördes 1917 och krav på ett fotografi på körkortet 1924.
Källa: Vägverket

Mycket har hänt under alla de år som körkortshanteringen har legat hos länsstyrelserna och nu är mer än var tredje ärende som handläggs på myndigheten körkortsärenden. Det som för hundra år sedan var en mycket begränsad verksamhet med papper, stämplar och underskrifter är numera en omfattande verksamhet. Även om en del kan skötas via Internet så är behovet av personlig kontakt och vägledning fortfarande väldigt stort. Länsstyrelsen i Jönköpings län hanterar varje år omkring 25000 ärenden i form av brev, e-brev, telefonsamtal och personliga besök som handlar om körkortsfrågor, men den tiden är snart förbi. Från och med den 1 januari 2010 är det Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet. Utöver körkortsärenden flyttas också de ärenden som Länsstyrelsen handlagt kring yrkesmässig trafik till Transportstyrelsen