FAO

En lösning i sikte för fiskets ”yttersta gräns”

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 12:03 CEST

FAO:s medlemsländer enas om riktlinjer för skydd av djuphavens fiskarter

2008-09-04

Efter två år av förhandlingar och förberedelser, har medlemmarna i FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, enats om internationella riktlinjer rörande djuphavsfiske. Riktlinjerna syftar till att begränsa effekterna av och att skydda olika fiskarter och deras habitat, samt övrigt växt- och djurliv, från djuphavsfiskets negativa effekter.

Riktlinjerna fungerar som ett användbart ramverk för de länder som ägnar sig åt djuphavsfiske (DSF). Djuphavsfiske bedrivs ofta ute på öppet hav, i områden som är belägna utanför de nationella jurisdiktionerna.

Ramverket klargör att samtliga fiskeaktiviteter som sker på djupt vatten bör omgärdas av stränga bestämmelser. På så sätt tydliggör riktlinjerna de åtgärder som bör vidtas i syfte att identifiera och skydda viktiga ekosystem. Riktlinjerna upplyser även om hur det är möjligt att nyttja de marina resurserna som finns ute på öppet hav.

Riktlinjerna rekommenderar exempelvis följande åtgärder:

  • Fiskenationer skall försäkra sig om att deras djuphavsfiskeflottors aktiviteter inte leder till negativa effekter för de marina ekosystemen

  • Djuphavsfiske bör upphöra helt i områden där det är uppenbart att fisket skadar havens sårbara ekosystem

  • I de fall där djuphavsfisket sker på ett ansvarstagande sätt, bör fiskemetoderna utvecklas ytterligare med syfte att skona de arter som inte utgör den planerade fångsten.

Riktlinjerna syftar även till att förbättra informationen angående lokalisering och status på utsatta marina ekosystem och högsjöfiske.

Ett stort steg framåt

Att hantera djuphavsfiske (DSF) i öppna havsområden utanför länders exklusiva ekonomiska zoner (EEZ´s) har alltid varit en utmaning, då det kräver multilaterala lösningar, som inte bara involverar länder vars fartyg är ämnade till DSF, utan även alla övriga intresserade länder.

"Detta är ett genombrott, då det länge saknats ett internationellt ramverk för detta område. Riktlinjerna utgör ett praktiskt verktyg, som är ganska unikt, då de integrerar miljö- och fiskemässiga aspekter", poängterar Ichiro Nomura, undergeneraldirektör och chef för FAO: s avdelning för fiske och vattenbruk.

Sårbara marina ekosystem

Många djuphavsarter växer långsamt, når en sen sexuell mognad och kan inte reproducera sig varje år. Som ett resultat av detta har de en låg motståndskraft mot intensivt fiske och en återhämtning från överfiske kan ta generationer.

Djuphavsfiske på öppna havsområden ger även anledning till oro för sårbara arter, så som känsliga kallvattenkoraller och svampdjur, ömtåliga läckande havsbottnar med håligheter som hyser unika arter samt specifika formationer som "undervattensberg", vilka ofta är hem för sårbara arter. Riktlinjerna för djuphavsfiske (DSF) inkluderar även åtgärder för att identifiera och beskydda dessa ekosystem.

Eftersom djuphavsfiske är en relativt ny aktivitet och kräver ansenliga resurser i investeringar och teknologi, har få länder utvecklat riktlinjer och strategier, som är specifikt ägnade att hantera detta, även i ländernas egna vatten.

* FAO: s samtliga 191 medlemmar inbjöds att delta i förhandlingarna. EU, Fär-öarna och 69 andra länder deltog. Även 14 internationella organisationer och frivilligorganisationer (NGO: s) fanns med som observatörer. Ordförande var Jane Willing, ansvarig för internationella relationer på Nya Zeelands fiskedepartement.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org

Information om djuphavsresurser

FAO's Fisheries and Aquaculture Department

FAO och fiskefrågor

Tidigare pressmeddelanden från faonorden.se:

2007-03-05 Fiskar vi ut våra hav?

2007-03-12 Länder överens om att skärpa kontrollen i hamnar för att bekämpa illegalt fiske

2008-02-15 Var går fiskets "yttersta gränser"?

Ladda ner:

International Guidelines on Deep Sea Fisheries

Statistics on deep sea fisheries