Länsstyrelsen i Södermanlands län

En miljon till projekt mot hedersrelaterat våld

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 10:03 CEST

Regeringen har beviljat Länsstyrelsen i Södermanlands län en miljon kronor år 2004 för arbetet mot s k hedersrelaterat våld, som riskerar att drabba ungdomar. Pengarna skall användas som stöd till olika projekt i länet. Enligt regeringens riktlinjer får stödet lämnas till projekt som avser förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och som drivs av en myndighet, en kommun eller en organisation.
- Fram till den 15 november kan kommuner, organisationer, stiftelser och myndigheter i Södermanlands län eller som hr verksamheter i länet söka projektmedel. Vi ser gärna att flera
intressenter samverkar i projekten men det är inget krav, säger Lars-Erik Antonsson, handläggare vid Länsstyrelsen.

Projekt som kommer att prioriteras:
Ø utarbetande av konkreta handlingsplaner för insatser riktade till berörda ungdomar
Ø bidrag till samordning på lokal eller regional nivå eller
Ø stimulera bildandet av nätverk mellan dem som i sin verksamhet kommer i kontakt med målgruppen
Ø attitydpåverkande insatser bland grupper med hederstänkande
Ø utbildningsinsatser för personal inom t ex socialtjänst, skola, polis och personer från frivilligorganisationer bl. a. kvinnojourer, organisationer bildade på etnisk grund och trossamfund.

Bakgrund
Ett stort antal unga kvinnor i Södermanlands län har behov av samhällsstöd och i en del fall även skyddat boende för att kunna frigöra sig och leva som självständiga individer. Det visade Länsstyrelsens kartläggning - rapporten Frigörelse på egna villkor - som genomfördes i början av 2004.

Kartläggningen visade också att personer som i sin yrkesroll kommer i kontakt med hedersproblematiken måste få tillfälle att förbättra sina kunskaper och sin kompetens.
Regeringens nationella satsning mot det s k hedersrelaterade våldet inleddes 2003 och föreslås i årets budgetproposition pågå till 2007. Totalt satsas 180 milj kronor. Landets länsstyrelser disponerar i denna omgång 34,5 miljoner kronor till projekt och verksamhet mot s k hedersvåld.

Länsstyrelserna har i mars 2004 rapporterat till regeringen och lämnat förslag på hur det fortsatta arbetet bör bedrivas. Bl.a. framhåller länsstyrelserna behovet av förebyggande insatser som t.ex. utbildning av dem som kommer i kontakt med hotade ungdomar samt nätverk för samverkan mellan myndigheter och mellan myndigheter och andra aktörer. Länsstyrelserna understryker också vikten av att utbudet av skyddat boende förbättras både kvantitativt och kvalitativt.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida www.d.lst.se.

Lars-Eric Antonsson 0155 - 26 40 08
0709 - 58 06 99 25
Per Ringsell 0155 - 26 41 02
0708 - 86 41 02
Ann-Kristin Grundström 0155-26 41 15
0703 - 57 51 72