Socialdepartementet

En modernare alkohollag

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 14:03 CET- Idag presenteras förslaget till en ny alkohollag. Vägledande för lagöversynen har varit att för folkhälsans skull hålla fast vid en restriktiv alkoholpolitik, men samtidigt modernisera och förenkla bestämmelserna i alkohollagen, säger äldre- och folkhälsominister Maria Larsson med anledning av regeringens nya lagrådsremiss En ny alkohollag.

Försäljning av folköl
Bestämmelsen om att folkölsförsäljning ska anmälas till kommunen förtydligas så att det tydligt framgår att folköl inte får säljas innan anmälan har skett. På samma sätt förtydligas bestämmelsen om anmälan av servering av folköl. I lagen införs en bestämmelse om att den som bedriver detaljhandel med folköl ska svara för att personalen har erforderliga kunskaper om vad som gäller för folkölförsäljning samt att kommunen ska ha en tillsynsplan.

Servering
Både tillsynsmyndigheterna och restaurangbranschen menar att bestämmelserna om matutbud och köksutrustning behöver moderniseras. Hittills har lagen tillämpats på ett sätt så att till exempel restauranger som inte serverar varm mat inte har fått serveringstillstånd. Med nuvarande formulering i  lagrådsremissen ställs inget sådant krav.
Fortfarande krävs dock ett kök i anslutning till serveringslokalen som möjliggör ett varierat utbud av maträtter.

Nuvarande bestämmelse som anger att endast anställd eller inhyrd personal får anlitas för servering av alkohol, är otydlig då ordalydelsen endast omfattar "serveringspersonal". Nu förtydligas bestämmelsen till att gälla både "köks- och serveringspersonal" och "all personal med uppgifter av betydelse för ordning och nykterhet" med undantag för ordningsvakter som har förordnande av polis.

Reglerna för alkoholservering behöver omfattande förändringar. Följande föreslås i den nya lagrådsremissen:
- Kommunerna ska ha riktlinjer för vad som gäller för att få serveringstillstånd
- Statens folkhälsoinstitut får i uppdrag utarbeta en modell för utformningen av kommunala riktlinjer
- För att få serveringstillstånd, ska den sökande avlägga ett prov som visar tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen
- Kommunen ska upprätta en tillsynsplan för efterlevnaden av bestämmelserna om servering
- Cateringföretag som serverar slutna sällskap ska kunna få stadigvarande serveringstillstånd,varje serveringstillfälle ska anmälas till kommunen
- Flera tillståndshavare ska kunna utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme, vid misskötsel kan det gemensamma tillståndet återkallas
- Reglerna för serveringstillstånd moderniseras: -kök i anslutning till serveringslokalen -tillhandahållande av lagad eller på annat sätt tillredd mat
- Gatukök, caféer, hamburgerrestauranger ska inte kunna komma ifråga för serveringstillstånd
- Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år
- Det tydliggörs att den som är anställd eller inhyrd av bemanningsföretag får anlitas som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet
- Rumsservering ska vara tillåten för hotell som har serveringstillstånd
- Provsmakning ska vara tillåten vid arrangemang riktade till allmänheten, ex. mässor
- Provsmakning av alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården, ska vara tillåten på tillverkningsstället
- Kryddning av brännvin ska vara tillåten efter anmälan till kommunen
- Erinran införs som ytterligare påföljd vid lindriga förseelser
- Varning kan användas vid allvarligare förseelser eller efter flera erinringar
- Återkallelse av tillstånd ska ske efter upprepade varningar eller vid allvarliga missförhållanden

Ungdomars tillgång till alkoholdrycker
Idag finns en så kallad bjudregel i alkohollagen som tillåter att man bjuder personer som inte uppfyllt föreskriven åldersgräns på alkohol. Den lagen skärps nu och förtydligas till att endast gälla enstaka glas under kontrollerade former.


Marknadsföring
Bestämmelsen om vad som får framställas i bild i alkoholreklam, utvidgas till att gälla alla medier. För marknadsföring av alkoholdrycker i svensk radio och TV råder totalt förbud enligt alkohollagen. För all marknadsföring gäller att särskild måttfullhet ska iakttas. Den får inte vara påträngande eller uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Den får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar under 25 år. Kommersiella annonser för alkoholdrycker är tillåtna i periodisk press med högst 15 volymprocent alkohol. För sådana annonser gäller den s.k. bildregeln: Bilden får bara visa själva varan eller råvara som ingår i den, enstaka förpackningar eller varumärke.

Syftet med att utvidga bildregeln är att göra den mer teknikneutral. Att bestämmelsen vidgas till att gälla generellt oavsett medium  innebär en skärpning av kravet på särskild måttfullhet vid marknadsföring av alkoholdrycker, t.ex. på affischer och i kommersiella annonser på Internet. Den marknadsföring som sker via nya former av media är dock ofta gränsöverskridande och svår att kontrollera genom nationella lagar och regler.

Gårdsförsäljning
Regeringen avser att tillsätta en utredning för att ta fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är förenligt med EU-rätten, liksom detaljhandelsmonopolet och utan att det leder till negativa konsekvenser för folkhälsan. Om det under utredningen visar sig att det inte är möjligt ska utredaren informera regeringen.

Handel med teknisk sprit
Bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat förs in i alkohollagen. Systemet med tillstånd för införsel, försäljning och inköp av teknisk sprit avskaffas och ersätts i alkohollagen med rätten att bedriva handel med teknisk sprit, för den som är godkänd upplagshavare enligt bestämmelserna i lagen om alkoholskatt. Läkemedelsverkets uppgift beträffande kontroll och tillsyn överförs till Statens folkhälsoinstitut. Skatteverket ska till tillsynsmyndigheten lämna uppgift om de upplagshavare som godkänts och om det finns anledning anta att brott har begåtts.

Tidsplan
Lagförslagen i En ny alkohollag föreslås träda ikraft den 1 juli 2010
Bestämmelserna om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat föreslås träda ikraft den 1 januari 2011.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Ulrik Lindgren
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00-------------------------
Läs mer
-------------------------
Mer om regeringens alkoholpolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2533)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: En ny alkohollag (http://www.regeringen.se/sb/d/12605/a/137985)