Justitiedepartementet

En nedre promillegräns införs för sjöfylleri

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:58 CETRegeringen har i dag beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag om att införa en fast, nedre promillegräns till sjöss.

Alkohol och trafik hör inte ihop. Det gäller alla trafikslag, även sjötrafik. Förhållandena till sjöss och riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken.

I dag gäller straffansvar för sjöfylleri för den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte kan utföra sin uppgift på ett betryggande sätt.

Enligt förslaget ska straffansvaret för sjöfylleri utvidgas genom att det införs en fast, nedre gräns på 0,2 promille alkohol i blodet motsvarande 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Straffansvaret föreslås gälla den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss förutsatt att fartyget uppfyller vissa hastighets- eller storlekskriterier. För att omfattas av den nya promilleregeln föreslås att fartyget antingen med motordrift ska kunna framföras med en hastighet om minst 15 knop eller ha ett skrov med en största längd av minst tio meter. Regeln föreslås gälla både yrkessjöfart och fritidssjöfart.

Även straffansvaret för grovt sjöfylleri föreslås utvidgas så att ansvar kan följa direkt vid en alkoholkoncentration om minst 1,0 promille i blodet motsvarande 0,50 milligram per liter i utandningsluften. Det ska gälla förutsatt att fartyget har sådan hastighetskapacitet eller är av sådan storlek att det omfattas av den nedre promillegränsen.

Vidare föreslås att det införs en möjlighet att ta rutinmässiga alkoholutandningsprov på sådana personer och fartyg som omfattas av den nya promilleregeln. Proven föreslås få tas av polismän och tjänstemän vid Kustbevakningen. Om den som är skyldig att lämna prov vägrar att medverka till det eller på grund av en sjötrafikolycka inte kan lämna ett prov föreslås att blodprov får tas på honom eller henne.

Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 juni 2010.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: En nedre promillegräns för sjöfylleri (http://www.regeringen.se/sb/d/11383/a/136490)