Uppsala kommun

En ny bro ska binda samman Polacksbacken med Ulleråker

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 11:46 CEST

En ny detaljplan ska göra det möjligt att bygga en gång-, cykel- och kollektivtrafikbro över Kungsängsleden mellan Ångströmlaboratoriet och Ulleråker. Bron är del av det så kallade kunskapsspåret, som ska binda samman centrala Uppsala, Resecentrum och södra staden.

För att bron ska kunna byggas krävs en ändring i detaljplanen. Planen berör mark som ägs av Uppsala kommun respektive Akademiska hus. Målet är att fatta beslut om ändrad detaljplan första halvan av 2019.

– Bron blir en viktig länk i kunskapsspåret för att knyta ihop campus och Ulleråker. Den kommer att göra det enklare för Uppsalaborna att välja kollektivtrafik, cykel och gång som transportmedel, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Exakt var bron kan placeras är inte klart, utan kommunen kommer i processen att titta närmare på om den hamnar öster eller väster om Ångströmlaboratoriet.

– Vi kommer att titta på olika alternativ och väga in viktiga aspekter som att säkra kvaliteten på dricksvattnet och värna naturreservatet i Kronparken, säger Erik Pelling.

Bron ska utformas så att Kungsängsleden ska kunna utökas till fyra körfält om det skulle behövas i framtiden. Bron måste byggas så att det inte skapar vibrationer som skulle kunna påverka verksamheter i Ångströmlaboratoriet.

Utformningen och placeringen av bron måste göras med hänsyn till miljön. Närheten till Uppsalaåsen kräver särskild hänsyn till grundvattnet och processen ska samordnas med den pågående utredningen om grundvattenförsörjningen. På Ulleråkersidan av bron ska tallstråkets betydelse för kulturmiljön bevaras.

Stor hänsyn ska tas till byggnadsminnet Polacksbacken och kulturmiljön vid Hospitalet.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27