Sveriges Konsumenter

En ny europeisk köplag gynnar inte e-handel och stärker inte konsumentskyddet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 13:40 CEST

Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel arbetar för en väl fungerande inre marknad för e-handel både för konsumenter och företag. Mot den bakgrunden instämmer vi i EU-kommissionens ambition att underlätta gränsöverskridande handel.

Däremot är Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel överens om att EU-kommissionens föreslagna europeiska köplag inte kommer att underlätta gränsöverskridande handel för varken konsumenter eller e-handelsföretag. Köplagen riskerar snarare skapa osäkerhet och därmed påverka den växande e-handeln i negativ riktning. Marknadens utveckling bygger på både konsumenternas och e-handelsföretagens tillit till långsiktiga och förtroendebyggande regler för konsumentavtal på nätet.

Den föreslagna gemensamma europeiska köplagen innebär, om den genomförs, att svenska konsumenter och e-handelsföretag måste välja vilka konsumentskyddsregler som ska gälla vid e-handel. Lagstiftningen innebär ett parallellt system med konsumentskyddslagar, vilket leder till att företag måste välja lagstiftning för de kontrakt de erbjuder och konsumenten står inför en situation utan enhetliga regler vid köp av produkter eller digitalt innehåll på nätet.

De parallella kontraktsreglerna skulle innebära onödig komplexitet och rättsosäkerhet. Dessutom skulle befintliga regler om internationell privaträtt undermineras liksom nivån på vissa konsumentskyddsregler.

Ett genomförande av lagstiftningen skulle orsaka svårigheter och ökade kostnader, då konsumenten för att fatta ett välgrundat beslut, måste förstå både nuvarande nationell konsumenträtt liksom den nya gemensamma europeiska köplagen. Dessutom skulle marknadsövervakning och tvistlösning försvåras med parallella system för konsumentskyddet.

Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor vill avgränsa den gemensamma europeiska köplagen till näthandel. Det skulle skapa olika system för regler i butik och på nätet vilket ytterligare komplicerar bilden samt riskerar skapa gränsdragningsproblem. Konsumenträtten riskerar att skapa osäkerhet kring e-handel, något som inte är i linje med varken Sveriges eller EUs digitaliseringsstrategier.

Konsumenterna riskerar en komplicerad situation vid e-handel och e-handelsföretagens kostnader skulle öka med de fyra lagstiftningsscenarierna som uppkommer vid köp av samma produkt men potentiellt olika kontraktsvillkor:

  • offline-transaktioner enligt nationell lagstiftning
  • online-transaktioner med den nya köprätten
  • online gränsöverskridande transaktioner utan den nya köprätten
  • online inhemska kontrakt under nationell lag

Det skulle leda till väsentligt olika rättigheter för online- och offline avtal t ex vad gäller garantitider eller gottgörelse.

Utgångspunkten för lagstiftningen är att underlätta gränsöverskridande handel men de åtgärder som verkligen skulle förbättra situationen återfinns inte i den europeiska köplagen. Istället kommer den komplicera tillvaron för både företag och konsumenter. Exempel på reella hinder för e-handelns utveckling är administrativa hinder, skillnader i skattesystem, digital kompetens och bredbandsutbyggnad, immaterialrättsliga skillnader, säkra betalningssystem osv. EU bör koncentrera sina resurser på dessa verkliga problem och inte införa en kompletterande lagstiftning som komplicerar både konsumentens och e-handelsföretagens vardag. Mot denna bakgrund uppmanar Sveriges Konsumenter och Svensk Distanshandel Europaparlamentet och rådet att förkasta kommissionens förslag om införande av en gemensam europeisk köplag.

EU har nyligen antagit direktivet om konsumenträttigheter, som helt harmoniserar viktiga områden av e-handelstransaktioner (t ex förhandsinformation, formella krav avseende avtal, ångerrätt, leverans, riskens övergång etc). Direktivet kommer att genomföras i år och träder i kraft i mitten av 2014 i alla medlemsstater. Denna nya EU-lagstiftning kommer att avsevärt underlätta gränsöverskridande e-handel för företag, samtidigt som den främjar konsumentens förtroende för online-handel.

Att introducera ett mycket komplext frivilligt instrument som skapar ett konkurrerande och parallellt system är inte rätt väg framåt. När direktivet om konsumenträttigheter är genomfört kvarstår behovet av ytterligare harmonisering av konsumentskydd för digitala produkter. För att hantera denna fråga bör modernisering och ny lagstiftning på detta område genomföras genom traditionellt framgångsrik harmonisering av konsumentskyddet i EU och inte genom den föreslagna frivilliga europeiska köplagen.

Detta är också uppfattningen av våra båda europeiska paraplyorganisationer BEUC och Ecommerce Europe, i deras gemensamma brev till ledamöter i Europaparlamentet den 10 juni 2013.

E-handel växer snabbt i Europa. Konsumenter och återförsäljare online behöver praktiska lösningar på verkliga problem. Tydliga och enhetliga regler, inte mer komplexitet och förvirring, är vad vi förväntar oss från de europeiska lagstiftarna.

Vi uppmanar er att lyssna till oss som de huvudsakliga företrädarna för de företag och konsumenter som berörs av förslaget till en gemensam europeisk köplag.

Vi står naturligtvis till ert förfogande för ytterligare information eller förtydliganden.


Jan Bertoft
Generalsekreterare
Sveriges Konsumenter

Jonas Ogvall
VD
Svensk Distanshandel

För kommentarer, kontakta:
Jens Henriksson
Internationell sekreterare
Sveriges Konsumenter
08-674 43 05
073-330 66 16

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.

Svensk Distanshandel är branschorganisationen för e-handel i Sverige och har till uppgift att företräda branschen och verka för att den är seriös och kundvänlig. Vi bevakar kontinuerligt den nationella och internationella utvecklingen av e-handeln. Svensk Distanshandel äger e-handelscertifieringen Trygg e-handel, som har till syfte att skapa ett förtroende hos konsumenterna vid köp på internet. Sedan 1 januari 2012 är Svensk Distanshandel en del av Svensk Handel.