TCO - Tjänstemännens Centralorganisation

En ny facklig global organisation har bildats

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 14:25 CET

1 november bildades ITUC – International Trade Union Confederation – på svenska IFS, Internationella fackliga samorganisationen. Det är en sammanslagning av bland andra FFI (Fria fackföreningsinternationalen, på engelska kallat ICFTU, International Confederation of Free Trade Unions) och World Confederation of Labour (WCL). Sture Nordh talade på kongressen, som hölls i Wien.

Sture Nordh talar på ITUCs (IFSs) kongress i Wien.

Ordförande, kongresskollegor! Det är en stor ära för mig att få bidra med några synpunkter på IFS program. Världen förändras – och vi inom de fackliga organisationerna måste förändras med den. Den ökade internationaliseringen – globaliseringen om ni så vill – innebär utveckling och tillväxt som ger många människor förutsättningar för ett bättre liv – och detta är mycket positivt!

Samtidigt utmanar globaliseringen! Att människor utnyttjas och slits ut, att tillväxten ödelägger våra gemensamma naturresurser, att vinster fördelas så ojämnt att våra samhällen till slut slits sönder. Men globaliseringens effekter är inte ödesbestämda. Människor kan påverka dem. Vi måste göra de vägval som innebär att vi gemensamt kan påverka politiken i den riktning vi vill – och vår nya organisation är ett sådant vägval. Vi inser att vi har mycket gemensamt och att vi behöver samarbeta. För att effektivt möta globaliseringen fackligt, bildar vi en gemensam världsorganisation – IFS.

Aktivt stöd för de mänskliga rättigheterna – inte minst kvinnors mänskliga rättigheter – är en del av våra grundläggande värderingar och viktigaste prioriteringar. För de mänskliga rättigheterna i arbetslivet har vi ett självklart ansvar.

Alla arbetstagare har rätt att leva och verka i demokratiska samhällen där fackliga rättigheter respekteras. Alltför många förvägras den rätten. Grundläggande fackliga rättigheter kränks – både i industrialiserade länder som Australien och USA, och i utvecklingsländer.

Att fackliga rättigheter respekteras överallt är viktigt för dem som idag förvägras sin rätt, men det är lika viktigt för oss andra. Fackliga rättigheter, och fria fackföreningar, är nödvändigt för att vi ska kunna förhindra att den hårdnande internationella konkurrensen leder till en nedåtgående spiral med allt sämre löner och villkor för de anställda. Vår nya världsfederation blir den viktigaste kraften i det arbetet.

I Sverige och i Norden har vi en hög facklig organisationsgrad. Vår erfarenhet är att det varit avgörande för denna höga organisationsgrad att vi också lyckats organisera både tjänstemän, välutbildade och professionella arbetstagare.

I ett globalt perspektiv är dessa grupper inte fackligt organiserade i samma utsträckning som andra arbetstagare. Det finns flera orsaker till det. I många länder återfinns en stor del av dessa grupper inom den offentliga sektorn, och är berövade både organisationsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar. På andra håll är de bara med i professionella sammanslutningar, som enbart arbetar med yrkesfrågor.

TCOs erfarenhet är att för att organisera välutbildade yrkesgrupper måste vi inom de fackliga organisationerna hitta bra metoder att för att förena yrkesfrågor och traditionella fackliga frågor.

Hög organisationsgrad ökar vår legitimitet och vår fackliga styrka. Det är vi själva som, på den nationella arenan, måste göra jobbet med att organisera och rekrytera – men jag är övertygad om att inom den globala fackliga rörelsen IFS är en viktig uppgift att sprida kunskap och idéer, och att bidra till organiseringen genom erfarenheter och inspiration.

Det fackliga utvecklingssamarbetet är nödvändigt för att
• öka kunskapen och medvetenheten om arbetstagarnas rättigheter
• bidra till att skapa demokratiska och oberoende fackliga organisationer och
• bygga kunskap om organisationsutveckling och rekrytering.

Det finns stora resurser inom det globala fackliga utvecklingssamarbetet – men de används inte tillräckligt strategiskt, rationellt och effektivt. Det krävs större öppenhet, bättre planering och starkare samordning! Vi medlemsorganisationer har ett stort ansvar för detta och för att utveckla arbetssätt som ger oss bättre effekt av våra insatta resurser.

IFS har en central roll för att åstadkomma mer strategisk planering och bättre samordning, av det fackliga utvecklingssamarbetet. De nordiska medlemsorganisationerna är beredda att aktivt stödja initiativ som innebär större öppenhet och bättre och starkare koordinering av detta arbete och vill att IFS ska ha en strategisk roll i det arbetet.

Tack.