Justitiedepartementet

En ny fängelse- och häkteslagstiftning - med individen i fokus

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 13:24 CET

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över en ny fängelselag och en ny häkteslag. Den nya lagstiftningen, som innebär en tydligare och mer ändamålsenlig reglering av verkställighet i anstalt och häkte, ska förena humanitet med högt ställda krav på säkerhet och effektivitet.


En ny fängelselag
Regeringen har i två tidigare etapper genomfört reformer som varit av betydelse för såväl en mer individualiserad verkställighet i anstalt som för ordningen och säkerheten där. Den första etappen innebar bl.a. nya utslussningsåtgärder i form av s.k. utökad frigång och vistelse i halvvägshus. Den andra etappen innebar skärpta regler när det gäller intagnas rätt att inneha personliga tillhörigheter, men också utökade möjligheter till brevgranskning och avskiljande.

I denna lagrådsremiss ersätter regeringen 1974 års lag om kriminalvård i anstalt med en ny fängelselag. Den nya fängelselagen ska ge Kriminalvården bättre förutsättningar att förebygga återfall i brott, utan att kravet på säkerhet och individens eget ansvar sätts åt sidan. Det ställer krav på att verkställigheten i anstalt ges en individuell utformning och ett meningsfullt och tydligt innehåll.

Lagförslaget innebär bl.a.
- att ett besök hos en intagen ska kunna äga rum i ett besöksrum som är så utformat att besökaren och den intagne hålls åtskilda av t.ex. en glasruta,
- att permission ska kunna kontrolleras med elektroniska hjälpmedel (fotboja),
- att det inte längre ska krävas att den intagne är dömd till lägst två års fängelse för att kunna placeras på en s.k. säkerhetsavdelning vid risk för rymning eller fritagning,
- att en tjänsteman inom kriminalvården ska ges befogenhet att avvisa eller avlägsna obehöriga personer,
- att Kriminalvården ges befogenhet att kontrollera ett fordon som passerar in i eller ut ur en anstalt, och
- att en del av den intagnes ersättning ska kunna tas i anspråk för betalning av hemresa när han eller hon ska utvisas.

För att verkställigheten i anstalt ska ges ett meningsfullt och tydligt innehåll innebär förslaget också att det i lag anges
- att en individuellt utformad verkställighetsplan ska upprättas för varje intagen, och
- att den intagne normalt ska ha avtjänat minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, innan han eller hon får beviljas permission,

En ny häkteslag
I lagrådsremissen föreslås även en ny häkteslag, utformad med fängelselagen som förebild. Enligt förslaget ska tingsrättens prövning av åklagarens beslut att meddela restriktioner av visst slag för en häktad person kunna överklagas. Syftet är att garantera att restriktioner för en häktad tillgrips och bibehålls med största möjliga restriktivitet.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Eric Leijonram
Rättssakkunnig
08-663 63 89
070-279 87 49