Statsrådsberedningen

En ny författningsutredning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:09 CEST

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att göra en samlad översyn av regeringsformen. Kommitténs arbete ska inriktas på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och höja valdeltagandet.

Kommitténs arbete kommer att ledas av vice statsminister och tillträdande landshövding Lars Engqvist. Vid sidan av riksdagspartiernas representanter kommer hovrättspresidenten vid Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt, att utses till ledamot i kommittén.

Valsystemet
I kommitténs uppdrag ingår att göra en utvärdering och översyn av hela valsystemet. Valkretsarnas indelning, personvalets utformning, antalet utjämningsmandat, fyra-procentspärren och bestämmelserna om extra val är några frågor som utredningen särskilt ska titta på. Även frågor som rör valsystemet i kommunerna, t.ex. extra val och kriterierna för rösträtt och valbarhet i kommunala val, ska ses över.

Folkomröstningar
Kommittén ska förutsättningslöst se över bestämmelserna om folkomröstningar. I uppdraget ingår även att utreda kommunala folkomröstningar och möjligheterna för medborgarna att genom s.k. folkinitiativ få till stånd en folkomröstning.

Regeringsbildningsprocessen
Kommittén ska se över bestämmelserna för regeringsbildningen och regeringens förhållande till riksdagen i övrigt. Här ingår även att lämna förslag som ökar öppenheten vid tillsättningen av högre statliga tjänster.

Domstolarnas roll
Kommittén ska utreda om domstolarnas roll i den svenska demokratin behöver tydliggöras. Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande ska frågorna om utökad lagprövning och författningsdomstol särskilt uppmärksammas.

Kommitténs arbete ska redovisas senast den 31 december 2008.
Målet med översynen är att förbättra och fördjupa demokratin i Sverige, säger samordningsminister Pär Nuder. Kommittén får därför i uppdrag att arbeta under öppna former och stimulera till en bred diskussion i hela samhället.

Jag välkomnar särskilt att utredningen har kunnat tillsättas i brett samförstånd mellan riksdagspartierna, fortsätter Pär Nuder. I Sverige har vi haft hittills lyckats finna breda parlamentariska kompromisser i författningsfrågor, och det är en tradition som jag vill värna om.


Kontakt
Anna Helsén
T.f. Presschef
08-405 48 58
070-698 48 58

Björn Andersson
Planeringschef
08-405 47 55

Henrik Jermsten
Departementsråd
Justitiedepartementet
08-405 47 48

Kristina Svahn Starrsjö
Ämnesråd
Justitiedepartementet
08-405 47 57