Finansdepartementet

En ny lag om investeringsfonder

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 15:21 CEST

Regeringen föreslår ett nytt regelverk för fondsparandet.

Utgångspunkten är att regeringen vill ge fondspararna ett gott konsumentskydd samtidigt som konkurrensen på fondmarknaden stärks.

I propositionen föreslås att lagen om värdepappersfonder ersätts av en ny lag om investeringsfonder. Genom den nya lagen genomförs ändringarna av EG:s direktiv om fondföretag, det så kallade UCITS-direktivet (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Lagen om investeringsfonder föreslås reglera både värdepappersfonder och specialfonder.

Värdepappersfonder är de fonder som uppfyller UCITS-direktivets krav och därmed får marknadsföras och säljas fritt i övriga länder inom EES. Flertalet större kända fonder där merparten av allmänhetens fondsparande ligger återfinns i denna kategori. Placeringsbestämmelserna för värdepappersfonder har utvidgats genom de nya reglerna i direktivet. Värdepappersfonder får därmed större möjligheter att placera medel i andra fonder (fondandelsfonder), derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Genom de nya placeringsbestämmelserna kommer ett större antal indexfonder att kunna godkännas som värdepappersfonder.

Specialfonder är fonder som på något sätt avviker från reglerna i UCITS-direktivet. Av de ca 650 svenska fonderna på marknaden är drygt 160 sådana fonder. Det kan vara till exempel indexfonder och så kallade hedgefonder. I det nya lagförslaget föreslås att specialfonder ska kunna få undantag från de placeringsregler som gäller för värdepappersfonder. Regeringen föreslår att hedgefonder ska regleras på samma sätt som andra fonder och följer därmed inte utredningens förslag om att hedgefonder enbart skulle få säljas till allmänheten via fondandelsfonder. En av anledningarna till detta är att fondlagstiftningen bör möjliggöra olika fondprodukter och inte utan starka skäl inskränka allmänhetens tillgång till dessa produkter.

De nya regler för fondbolagen som har införts i UCITS-direktivet genomförs i lagen om investeringsfonder. De kapitalkrav som ställs på fondbolagen kommer därigenom att öka. Även kraven på fondbolagens ledning och organisation samt ägare av fondbolag kommer att skärpas. De nya reglerna innebär också att fondbolag får möjlighet att vid sidan om fondförvaltningen erbjuda individuell portföljförvaltning. Detta innebär att fondbolag i likhet med värdepappersinstitut ges möjlighet att ta emot förvaltaruppdrag från konsumenter och institutionella investerare. Förslaget, som främst är en följd av de ändrade reglerna i UCITS-direktivet, kommer också att innebära stordriftsfördelar för fondbolagen.

För att fondsparare ska kunna bevaka sina intressen är de viktigt att de regelbundet får sådan grundläggande information om de fonder som de sparar i som finns i fondernas årsberättelser och halvårsredogörelser. Därför ska årsberättelse och halvårsredogörelse lämnas eller skickas till de fondandelsägare som inte uttryckligen har avstått från att få dessa handlingar.

Förslagen bygger på Värdepappersfondsutredningens delbetänkande Investeringsfonder - Förslag till ny lag (SOU 2002:56).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2004.

Anette Törnqvist, Pressekreterare hos biträdande finansminister Gunnar Lund
08-405 14 86, 070-548 76 80

Henrik Lennefeldt, Kammarrättsassessor
08-405 1556