Länsstyrelsen i Kronobergs län

En ökning av fågelarterna rödstjärt och stenknäck

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2016 12:01 CEST

I den nya rapporten, ”Hur går det för fåglarna i Hallands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län?”, redovisar Länsstyrelserna resultatet från fågelinventeringar i de fyra länen. Inventeringarna har genomförts av medlemmar från ideella fågelföreningar i området.

En forskare vid Lunds universitet har utifrån inventeringarna räknat ut trender för fågelpopulationer, både utifrån enskilda arter och hela grupper av fåglar. De berörda Länsstyrelsernaredovisar nu resultatet som en del av sitt miljömålsarbete där de svenska miljömålen som Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar kan följas upp.

Inventeringarna är gjorda mellan åren 2002 till 2014 och innefattar omkring 120 olika fågelarter. Cirka 40 av arterna har ökat i population och omkring 20 arter har minskat i antal under den undersökta perioden. Rapporten visar även skillnader mellan öster och väster. Exempelvis går det lite bättre för svartvit flugsnappare och sånglärka i Kalmar län än i Halland, medan förhållandet är det motsatta när det gäller vigg och silltrut. Fågelarter som föredrar varmare klimat har ökat i antal, vilket är ett mönster i våra län såväl som för hela Sverige i stort. I Kronobergs län ökar skogsmarksfåglar som stjärtmes och domherre.

Kontaktpersoner: Per Ekerholm, Länsstyrelsen Kronobergs län, tel. 010-223 77 13
Martin Green, Fågelforskare vid Lunds Universitet, tel. 046-222 38 16
Kill Persson, Naturvårdskonsult och rapportförfattare, tel. 070-321 62 22
Anders Wirdheim, rapportförfattare, tel. 070-513 75 76

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se