Justitiedepartementet

En öppen domarrekrytering

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 10:36 CET

Rekryteringen till domaryrket behöver breddas för att domstolarna i
framtiden ska kunna motsvara allmänhetens krav på den dömande
verksamheten. Med en bredare rekrytering ökar också möjligheterna att
anställa de skickligaste och lämpligaste juristerna som domare.
Samtidigt kommer nödvändiga specialkunskaper att kunna tillföras
domstolarna.

Domarutredningen (SOU 2003:102) med f.d. justitiekanslern Hans Regner
som utredare, har haft i uppdrag att föreslå ändringar av
domarrekryteringen som innebär att de allra skickligaste och för yrket
lämpligaste juristerna kan rekryteras som domare.
Vi har ett system för rekrytering av domare där i praktiken bara de som
har gått domarbanan utnämns till domare. Utredaren föreslår att vi
överger detta system och övergår till att rekrytera domare bland
jurister som är verksamma på olika samhällsområden.

Förslaget innebär
att morgondagens domare kommer att ha erfarenheter av juridik och
samhällsfrågor från tidigare arbeten som till exempel advokater,
åklagare, skattejurister och bolagsjurister. Morgondagens domare kommer
följaktligen att ha en bredare yrkesbakgrund och domstolarna kommer på
det sättet att vara bättre rustade för att kunna hantera de allt
svårare mål som är en del av domstolarnas vardag. En sådan lösning
innebär också att konkurrensen om domaranställningarna ökar. En ökad
konkurrens ger bättre förutsättningar för att de skickligaste och
lämpligaste juristerna ska kunna anställas som domare. Kvaliteten i den
dömande verksamheten kommer också att förbättras och det blir lättare
att rekrytera kompetenta domare till domstolarna i hela landet.
Förfarandet vid rekrytering av domare behöver moderniseras och anpassas
till en öppen domarrekrytering. En reform av rekryteringsförfarandet är
också ett led i strävandena att hälften av landets domare och och
särskilt då domstolscheferna bör vara kvinnor.

Utredaren anser att den nuvarande särskilt reglerade domarutbildningen
bör avvecklas. De som har påbörjat domarutbildningen ska enligt
förslaget få fullfölja utbildningen och deras anställningsförhållanden
och arbetsuppgifter förändras inte.

Hans Regner
Ordförande
08-405 23 72

Lars-Gunnar Lundh
Sekreterare
08-405 30 91