Moderaterna

En politik för arbete

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 12:15 CEST

Idag presenteras moderaternas budgetmotion. Arbete åt fler och trygghet åt alla. Stabila statsfinanser, sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare samt bättre villkor för företagande. Det är grunderna för moderaternas budgetalternativ. I förslaget slås även fast en politisk prioritering som sätter tryggheten i fungerande rättsväsende, sjukvård och skola framför generösa bidragssystem.

I dag är det över en miljon människor i arbetsför ålder i Sverige som inte går till jobbet en vanlig arbetsdag. De är arbetslösa, sjukskrivna eller förtidspensionerade. Det här är inte bara en tragedi för de som drabbas av utanförskapet att inte kunna bygga sig ett bättre liv genom eget arbete, utan även för Sverige som land.

Moderaterna vill vända utvecklingen. Ett ökat individuellt självbestämmande i kombination med ett gemensamt ansvarstagande för trygghet för alla är vår utgångspunkt. Att trygga välståndstillväxten och välfärden förutsätter ett långsiktigt perspektiv. Moderaternas framtidsstrategi har fyra huvudkomponenter:

- Uthålliga statsfinanser måste säkras

- Fler i arbete: Det måste löna sig att arbeta

- Trygghet för alla: Den offentliga sektorn måste reformeras

- Företagens konkurrenskraft måste förbättras
Det kanske mest självklara målet för finanspolitiken är att säkerställa ett utvecklingen av de offentliga finanserna är uthållig. Endast på detta sätt kan den långsiktiga välfärdsutvecklingen säkras. Moderaterna förordar att finanspolitiken inriktas på ett övergripande budgetmål som motsvarar ett strukturellt sparande om 2 procent i genomsnitt över konjunkturcykeln.

Verklig trygghet byggs genom eget arbete och egen försörjning. I dag är skillnaderna mellan att arbeta och att inte arbeta många gånger försumbar. För att komma till rätta med situationen är det nödvändigt att både strama åt bidragen och sänka skatterna. Som ett led i detta arbete föreslås kraftigt sänkta marginalskatter för låg- och medelinkomsttagare. Detta kombineras med lägre ersättning, hårdare kontroll och tidsbegränsning i arbetslöshetsförsäkringen samt stramare villkor för sjukpenningen och sjukersättningen.

Ett nytt förslag om ett arbetsavdrag i den kommunala beskattningen innebär en betydande omläggning av politiken vad gäller inkomstskatter. Arbetsavdraget bidrar till att minska marginalskatten och de samlade marginaleffekterna betydligt. Förslaget medför därmed att det kommer löna sig avsevärt mycket bättre att leva på arbete framför att leva på bidrag. Därtill stiger behållningen av en extra arbetsinsats påtagligt. Härmed bryts dagens fattigdomsfällor och makt över den egna vardagen blir en realitet för fler.

För att förbättra villkoren för svenskt företagande och säkra framtiden för svensk industri i en hårdnande internationell konkurrens föreslås en rad åtgärder. Förmögenhetskatten avskaffas. Vi förordar också en skyndsam reformering av de s k 3:12 reglerna så att diskrimineringen av företagare avskaffas.

Moderaterna presenterar också en rad förslag för att reformera och förbättra kvaliteten inom offentlig verksamhet. Det gäller bl a rättstryggheten, skolan och sjukvården. Kommunerna ges en generell förstärkning av statsbidraget för att bättre kunna utveckla verksamheterna och därtill föreslås ett nytt skatteutjämningssystem. Detta är ett led i moderaternas strategi att prioritera den offentliga sektorns kärnverksamheter inom trygghetsområdet framför generösa bidragssystem.

Vi bedriver en politik för fler jobb, högre välfärd och trygghet inför framtiden. Härmed skapar vi förutsättningar för att fler ska kunna bygga sig ett bättre liv genom egna insatser och kunna leva på sin lön. Makten över den egna vardagen ges med detta en reell innebörd. Det lägger i sin tur grund för den tillväxt och utveckling som krävs för att vårt land ska kunna möta framtidens utmaningar.