Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

En skola för alla!

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 12:35 CET

Skolinspektionens rapport om stora brister i utredningar om särskoleplacering måste nu tas på största allvar av både regering och kommuner. Alla barn har rätt att utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar, vilket också fastslås i barnkonventionen. Det säger Agnetha Mbuyamba, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

Den svenska skolan ska vara en skola för alla. Det betyder att alla skolor ska vara tillgängliga och öppna för alla elever. Skolan ska vara inkluderande, vilket innebär att den ska arbeta utifrån det faktum att barn är olika. Elever med rörelsehinder behöver ofta särskilt stöd i skolan, både praktiskt och pedagogiskt.

- När vi nu ser svart på vitt att elever placeras i särskolan på lösa grunder vill jag peka på sambandet mellan detta och vilket stöd som finns att få i grundskolan, säger Agnetha Mbuyamba. Att ställa för låga krav på elever med särskilda behov i skolan är att överge eleverna. Låga krav hänger ofta ihop med att eleverna inte får tillräckligt stöd för att nå skolans mål.

RBU har tidigare uppmärksammat att den nya skollagen inte innehåller någon ovillkorlig rätt till specialpedagogiskt stöd. Det innebär att en elev med en funktionsnedsättning har rätt till sådant stöd endast om eleven riskerar att inte nå betygsnivån godkänt. RBU menar att detta kan begränsa möjligheten för elever med funktionsnedsättningar att med rätt stöd få utveckla sin fulla potential i den svenska skolan.

För ytterligare kommentarer kontakta Agnetha Mbuyamba, förbundsordförande RBU på 070 664 46 85 eller Henrik Petrén, förbundsjurist RBU på 070 889 75 44.