Justitiedepartementet

En stärkt äganderätt - nya ersättningsregler vid expropriation

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:25 CET

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till nya ersättningsregler vid expropriation och andra situationer där fastigheter tas i anspråk med tvång. De nya reglerna leder till höjda ersättningar, bl.a. genom ett påslag med 25 procent på marknadsvärdet på den fastighet som är i fråga. Förslagen innebär en förstärkning av äganderätten.

Genom expropriation och liknande tvångsåtgärder kan fastigheter tas i anspråk för att angelägna samhällsprojekt ska kunna genomföras. Detta är dock en mycket ingripande åtgärd för fastighetsägaren. Han eller hon blir av med hela eller delar av fastigheten eller måste tåla att den belastas med ledningsrätt, vägrätt eller liknande.

För dessa ingrepp i äganderätten betalas ersättning enligt bestämmelser som utformades i början av 1970-talet. Reglerna kan medföra att fastighetsägaren blir otillräckligt kompenserad och att ersättningen t.o.m. understiger den ianspråktagna fastighetens marknadsvärde. Samtidigt sker allt fler expropriationer i privat regi, och det förekommer att exproprierade fastigheter används i kommersiell verksamhet.

Med hänsyn till expropriationens ingripande följder för den enskilde anser regeringen att ersättningsnivåerna vid expropriation och liknande åtgärder bör höjas.

- Lagförslaget kommer att medföra att fastighetsägaren kompenseras bättre för egendomsförlusten. Det innebär en viktig och välbehövlig förstärkning av äganderätten, säger justitieminister Beatrice Ask.

Lagrådsremissen innehåller bl.a. följande delförslag.
- Det görs ett generellt påslag på expropriationsersättningen. Påslaget uppgår till 25 procent av fastighetens marknadsvärde. Genom förslaget tas det ökad hänsyn till att ägaren ofrivilligt blir av med fastigheten.
- En begränsningsregel för ersättningen upphävs. Denna regel innebär att ersättningen bestäms under marknadsvärdet när detta värde har stigit på grund av förväntningar om att fastigheten ska få användas på ett nytt och tidigare inte tillåtet sätt.
- Vissa möjligheter att göra avdrag från ersättningen avskaffas. Sådana s.k. toleransavdrag görs i dag, eftersom det anses att fastighetsägaren ska behöva tåla vissa följder av expropriationen utan ersättning.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Henrik Matz
Kansliråd
08-405 36 16

Magnus Hermansson
Ämnessakkunnig
08-405 19 06