Miljöpartiet de gröna

EN STARK GRÖN BUDGET

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 11:18 CEST

Miljöpartiet de Grönas budgetförhandlare och språkrör är nöjda med den rödgröna alliansens 16:e budget, som innehållet satsningar på miljö- och landsbygdsutveckling, småföretagarpaket och stöd till hemlösa.


- Med denna vår 16:e gemensamma rödgröna budget har vi äntligen fått ett genombrott för stödet till hemlösa och stärkt småföretagarnas situation i Sverige, säger Yvonne Ruwaida.

- Satsningarna på miljö- och landsbygdsutveckling är bra för att ställa om till ekologiskt produktion och livsmedelsförädling som skapar jobb i landsbygden, säger Maria Wetterstrand.

- Jag tycker det är bra att vi har enats om en stark budget där vi kan amortera på lånen och klara överskottsmålen de närmaste tre åren, säger Peter Eriksson.

Yvonne Ruwaida deltar i den gemensamma en presskonferensen om budgetuppgörelsen klockan 11:00 på finansdepartementet Biblioteket. Språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson finns tillgängliga för ytterligare kommenterar på Miljöpartiets riksdagskansli.

Mer material finns nedan och på www.mp.se

FÖR VIDARE INFORMATION:
Yvonne Ruwaida, 070-210 63 03
Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Peter Eriksson, 070-52 48 776
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83


SATSNINGAR PÅ STUDENTER, SMÅFÖRETAG OCH HEMLÖSA

Höjda studiebidrag, en satsning på småföretag och miljö- och landsbygdsutveckling, stöd till hemlösa och höjda kommunersättningar för flyktingmottagande. Det är några satsningar i vårbudgeten som Miljöpartiet de Gröna särskilt har verkat för och fått igenom.

Regeringens vårbudget omfattar i år något fler förslag än vanligt för kommande budgetår. Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har i vårbudgetförhandlingarna kommit överens om satsningar också på bland annat äldreomsorg, tandvård, integration, insatser för ungdomar och ett flertal miljöåtgärder. I det följande redovisas ett urval av förslagen med särskilt grön anknytning.


UTBILDNING

HÖJDA STUDIEBIDRAG
Studenter har många gånger en ansträngd ekonomi, enligt en nyligen redovisad studie finns så många som en femtedel av studenterna under fattigdomsgränsen. Nu höjs studiebidragen med 100 kronor per månad från 1 juli 2006. Samtidigt höjs lånedelen med 200 kronor per månad.

POJKARS RESULTAT I SKOLAN
Pojkar har ofta sämre resultat i skolan än flickor. Myndigheten för skolutveckling tillförs 40 miljoner kronor totalt under fyra års tid för kompetensutveckling, informationsinsatser och stimulansåtgärder för att komma till rätta med de olikheter som finns mellan könen i det svenska utbildningsväsendet och se över de nationella styrdokumenten för att bättre anpassa skolan efter både pojkar och flickor.

FLER STUDENTBOSTÄDER
Investeringsbidragen till bostadsbyggande förlängs till mitten av 2008 och utökas. Ökningen öronmärks för studentbostäder. Detta bedöms leda till att ca 1300 studentbostäder byggs.SMÅFÖRETAG

EN MILJARD MER I STÖD TILL LANDSBYGDSUTVECKLING Sverige kommer att tilldelas mer medel från EU-budgeten för landsbygdsutveckling, sannolikt i storleksordningen 200 miljoner kronor per år. Sverige kommer att medfinansiera och lägga till egna medel så att stödet till landsbygdsutveckling från och med 2007 ökar med sammanlagt 1 miljard kronor årligen jämfört med nuvarande anslagsnivå. Stödet omfattar insatser för miljön, exempelvis beteshagar och ekologiskt lantbruk, landsbygdsbefrämjande åtgärder och satsningar på förnybar energi. Höjningen kommer att betyda mycket, inte minst för att utveckla småföretagsverksamheten på landsbygden.

EXPORT AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL
För att främja exporten av ekologiskt producerad mat tillförs 2,5 miljoner kronor årligen 2007 och 2008.

STÖD TILL FORSKNING I SMÅFÖRETAG PERMANENTAS Under 2006 har ett program för stöd till forskning och utveckling i små och medelstora företag, Forska och Väx, introducerats. Stödet, som administreras av Vinnova och kan ges på upp till 5 miljoner kronor per företag och projekt, har blivit mycket efterfrågat och permanentas därför på nivån 100 miljoner kronor per år. Tidigare aviserat stöd i form av ett skatteavdrag genomförs inte, då det visat sig inte uppfylla de kvalitetskriterier som är önskvärda.

FÖRSTÄRKT UTLÅNING TILL SMÅFÖRETAG
ALMI tillförs 70 miljoner kronor årligen för grundfinansiering och 10 miljoner kronor årligen för stöd till innovationsverksamhet, bland annat villkorslån.

STÖD TILL INVANDRARFÖRETAGARE
Internationella företagarföreningen IFS får ett ökat stöd via NUTEK med 6 miljoner årligen 2007 och 2008. Föreningen bedriver företagsrådgivning gentemot invandrarföretagare. För att förstärka ALMI:s rådgivningskompetens underlättas en fortsatt integrering av IFS verksamhet i ALMI och utökas verksamheten till att omfatta alla regioner. För ändamålet anslås 14 miljoner kronor årligen.

INDUSTRIELLA UTVECKLINGSCENTRA
Industriella utvecklingscentra (IUC) har under närmare 10 år bedrivit en innovativ verksamhet för att förverkliga nya idéer i små och medelstora företag. De tillförs ytterligare 10 miljoner kronor årligen 2007 och 2008.

LEX UGGLA
Skatteverket skall få i uppdrag att tydliggöra information om hur överskottslikviditet i onoterade aktiebolag skall behandlas i samband med förmögenhetstaxering. Problemet har uppmärksammats i aktuella rättsfall. Inriktningen är också att skatteverket skall beakta den latenta skatteskulden vid förmögenhetsvärderingen från och med 2007 års taxering.

BEKÄMPA HEMLÖSHETEN
Att ha någonstans att bo är en grundläggande välfärdsfråga. Hemlöshet är ett yttersta uttryck för social utsatthet. Ambitionen måste vara att ingen ska vara hemlös. Arbetet med att bekämpa hemlösheten måste både handla om att se till att de som i dag är hemlösa kan få ett värdigt boende och förhindra att hemlöshet uppstår. Ett flertal åtgärder vidtas i detta syfte:
- Omgående handläggning vid uppsägning av hyresavtal. Förordningsändring.
- Motverka vräkning av barnfamiljer. Förordningsändring
- Handbok för att förebygga hemlöshet. Uppdrag till Socialstyrelsen
- Personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder. Ökat anslag 20 miljoner kronor årligen 2007 och 2008.
- Nya insatser mot hemlöshet. Anslag 33 miljoner kronor per år 2007 och 2008 för bidra till projekt för att motverka hemlöshet, till exempel av liknande karaktär som Stockholmsmodellen med kontaktpersoner, ombud och case manager.
- Översyn av hyreslagen. Ett tydligt barnperspektiv ska införlivas.
- Kommunernas ansvar förtydligas. Varje kommun bör ha någon form av organisation för att hjälpa dem som söker bostad.

VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

STORSATSNING PÅ TANDVÅRD
En stor satsning på tandvård inleds med första steg i oktober 2007. Det innebär ett så kallat grundstöd, som innebär en möjlighet att besöka tandläkare för undersökning var 18:e månad till en kostnad av 200 kronor. Samarbetspartierna fortsätter nu arbetet med kommande steg som kan komma att innebära införande av högkostnadsskydd. Miljöpartiet vill också särskilt studera möjligheten att höja gränsen för fri tandvård till 25 år.

HANDLINGSPLAN MOT PROSTITUTION OCH MÄNNISKOHANDEL En fyraårig satsning görs i en handlingsplan mot prostitution och handel med människor för sexuella ändamål. 10 miljoner kronor årligen anslås.

KVINNOR MED DIFFUSA SYMPTOM
Samarbetspartierna kommer i en särskild arbetsgrupp att söka finna lösningar och förslag på hur rehabiliteringen för kvinnor med diffusa symptom kan förbättras.

MANSMOTTAGNINGAR
Ett ökat stöd ges 2007 och 2008 till mansmottagningar och kriscentra för män.

BROTTSOFFERJOUR HBT-PERSONER
En miljon kronor årligen anslås 2007 och 2008 till brottsofferjour för personer som på grund av sin sexuella läggning och/eller identitet drabbats av brott samt till utvidgande av brottsofferjouruppdraget.


INTEGRATION OCH FLYKTINGAR

INTEGRATIONSPAKET
Ett integrationspaket med ett flertal åtgärder för nyanlända vuxna, barn och unga, sysselsättning och antidiskriminering ingår i budgeten. Exempelvis kan nämnas arbetsplatsintroduktion för invandrare, kompetensutveckling av sfi-lärare, kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen och validering av utländska gymnasiebetyg.

ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅER
Stödet till antidiskrimineringsbyråer höjs med 1 miljon kronor 2006 och med 4 miljoner kronor årligen från och med 2007.

FLYKTINGAR
Kommunersättningen för flyktingmottagande höjs. En extra engångsersättning ges 2006 med 20 000 kronor per flykting som kommunerna tar emot under året. Detta är viktigt för att snabbt kunna slussa det stora antal flyktingar som beviljas uppehållstillstånd till följd av den tillfälliga asyllagen. Från och med 2007 höjs schablonersättningen till kommunerna med cirka 6 procent, vilket för en vuxen flykting betyder 10 000 kronor.


MILJÖ

LANDSBYGDSUTVECKLING
Det kraftigt höjda anslaget till landsbygdsutveckling innebär ett ökat stöd till olika miljöinsatser som exempelvis betesmarker och ekologiskt lantbruk. Se ovan under Småföretag.

KLIMATINVESTERINGAR
Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP, förstärks med 75 miljoner kronor. Inom anslaget avsätts också medel till att förstärka informationsinsatser om klimatförändringarna.

ROVDJURSINFORMATION, MED MERA
I ett särskilt vargpaket genomförs flera åtgärder för att öka förståelsen för rovdjurspolitiken. Länsstyrelserna får förstärkta resurser för sitt arbete inom rovdjursförvaltningen. I Dalarna och Värmland får länsstyrelserna också i uppdrag att bilda rovdjursakutgrupper, som bör rycka ut snabbt vid rovdjursangrepp eller oro i samband med förekomst av rovdjur. Därutöver genomförs en landsövergripande satsning på information, kunskapsuppbyggnad och attityduppföljning. Någon utökad rätt att döda rovdjuren björn, varg, järv eller lo genomförs inte under mandatperioden.

KEMIKALIESEKRETARIATET
Det internationella kemikaliesekretariatet i Göteborg får förstärkta resurser med 0,5 miljoner kronor 2006, 1,5 miljoner kronor 2007 och 2 miljoner kronor årligen från och med 2008.

GRÖN SKATTEVÄXLING FULLFÖLJS
Den gröna skatteväxlingen fullföljs 2006 trots vissa förseningar i genomförandet av skatten på avfallsförbränning och flygresor. Dessa genomförs nu från 1 juli respektive 1 augusti eller snarast efter att förslaget har notifierats hos EU. Intäktsbortfallet på grund av förseningen täcks i huvudsak av att den planerade sänkningen av koldioxidskatten i den handlande sektorn av EU-skäl också försenats och sannolikt kan genomföras senast 2007.


ENERGI OCH TRAFIK

FÖRLÄNGT ENERGISTÖD OFFENTLIGA LOKALER
Stödet till energieffektivisering och förnybar energi i offentliga lokaler förlängs till 2008. Stöd utgår genom skattekreditering med 30 procent av kostnaden för en godkänd åtgärd. För investeringar i solceller är stödet 70 procent . Ramen för solcellsstödet höjs nu med 50 miljoner kronor till 150 miljoner kronor

FÖRLÄNGT STÖD TILL FÖNSTER OCH PELLETS
Stödet till installation av energieffektiva fönster i befintliga hus och till installation av pelletseldning i nya hus förlängs ytterligare två år, 2007 och 2008. I samband därmed ses stödets utformning över.

VINDKRAFTEN FRÄMJAS
Samarbetspartierna har tillsammans med centerpartiet nyligen presenterat en proposition med ett flertal förslag för att främja utbyggnaden av vindkraften. I vårbudgeten avsätts 30 miljoner årligen 2007 och 2008 till kommuner för stöd till planering och andra åtgärder för att främja utbyggnaden inom kommunen.

MER PENGAR TILL RIKSTRAFIKEN
Rikstrafiken har i den transportpolitiska propositionen föreslagits få ett förstärkt ansvar för samordningen av järnvägstrafiken i landet, bland annat skall man kunna komplettera trafik som i huvudsak faller under trafikhuvudmännens ansvar. För detta ändamål tillförs 50 miljoner kronor årligen 2007 och 2008. Ytterligare 50 miljoner kronor årligen tillförs dessa år för kostnadsfördyringar inom Gotlandstrafiken.

HASTIGHETSKAMEROR
Ytterligare 25 miljoner kronor årligen tillförs 2007 och 2008 för att installera hastighetskameror på vägarna. Detta är viktigt både av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.


ÖVRIGT

FÖRSTÄRKT FOLKBILDNING
Folkbildningen tillförs 400 miljoner kronor från och med 2007. En förstärkning med ytterligare omkring 100 miljoner kronor kan senare bli aktuell i samband med eventuell överflyttning av viss verksamhet till annat ansvarsområde.

FASTIGHETSSKATT ? UTVIDGAD BEGRÄNSNINGSREGEL Den begränsningsregel som begränsar fastighetsskatten för hushåll med lägre inkomster skall bli tillämplig även för fritidshus. För den som har flera hus gäller den dock endast för det hus som har högst taxeringsvärde. Även hus med taxeringsvärden mellan 3 och 5 miljoner kronor skall kunna få en begränsning av fastighetsskatten. Fastighetsskatten i detta skikt skall få uppgå till högst 2 procent av inkomsten. Båda ändringarna skall gälla retroaktivt från den 1 januari 2006.

VOLONTÄRBYRÅN
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skall gemensamt analysera frågan om nationell lansering av Volontärbyrån med sikte på budgetpropositionen för 2007. Volontärbyrån är en verksamhet, initierad i Stockholms kommun, som på webben förmedlar frivilliginsatser mellan människor som är intresserade att utföra sådana insatser och organisationer som vill ha hjälp.

Kontakt: FÖR VIDARE INFORMATION:
Yvonne Ruwaida, 070-210 63 03
Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Peter Eriksson, 070-52 48 776
Mattias Bengtsson, pressekreterare, 0736-27 53 83