Statens folkhälsoinstitut

En stor andel av unga homo- och bisexuella har dålig hälsa

Pressmeddelande   •   Jul 27, 2009 08:05 CEST

På flera punkter upplever unga homo- och bisexuella en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Det är exempelvis dubbelt så vanligt att uppleva ett nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordsförsök förekommer betydligt oftare än hos unga heterosexuella. Var fjärde homo- och bisexuell kvinna och var tionde man har någon gång försökt ta sitt liv. Vidare utsätts unga homo- och bisexuella betydligt oftare för hot om våld och fysiskt våld än heterosexuella i samma åldersgrupp.

Statens folkhälsoinstitut har genomfört en ny sammanställning av hälsosituationen bland unga hbt-personer, 16-29 år. Sammanställningen bygger på uppgifter ur den Nationella folkhälsoenkäten år 2005 och 2008 och presenteras under årets Stockholm Pride. Bland unga homo- och bisexuella kvinnor är det tre gånger vanligare att rapportera en dålig hälsa jämfört med heterosexuella.

- I vår undersökning ser vi också en fördubblad och i vissa fall en trefaldigad ökad risk för nedsatt psykiskt välbefinnande, stress, svår ängslan, oro, ångest och själv­mordstankar bland unga sexuella minoriteter. Dessa fynd stämmer överens med tidigare publicerade internationella studier, säger Regina Winzer, utredare, Statens folkhälsoinstitut.

Var fjärde man och var femte kvinna bland unga homo- och bisexuella har utsatts för hot om våld. Motsvarande siffra bland övriga unga är mindre än var tionde person.

- Grupptrycket att passa in i givna sociala mönster är stort. Unga homo- och bisexuella upplever ofta påfrestningar när de söker sin identitet. Att inte bli bekräftad i sin sexuella identitet tycks bidra till en negativ hälsoutveckling bland unga vuxna, fortsätter Regina Winzer.

För den enskilde individen är det viktigt att utveckla en positiv identitet som homo- eller bisexuell och att utveckla en förmåga att visa den för andra förtrogna. Självacceptans och stöd från närstående underlättar den utvecklingen. Att skapa samhälleliga förutsättningar som underlättar detta är viktigt.

För mer information:

Sammanställningen presenteras gemensamt med Ungdomsstyrelsen, måndag 27 juli, kl. 14.00-14.45 på Pride House (Stadsteatern), lokal: Lagret

För ytterligare information:

Regina Winzer, utredare Statens folkhälsoinstitut, 070-483 35 34, regina.winzer@fhi.se johan.landin@fhi.se

Johan Landin, pressekreterare Statens folkhälsoinstitut, 070-361 96 52,