Kristdemokraterna, KD

En tillväxtbudget för barnfamiljer och äldre

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 22:00 CEST

Författare
Göran Hägglund
Mats Odell

- Socialdemokraterna och dess stödpartier bedriver en bakvänd konjunkturpolitik när den med lånade pengar dukar upp inför valåret 2006. När 20 procent av arbetsstyrkan inte går till jobbet är en rejäl satsning på rehabilitering och nya jobb det viktigaste. Bara så kan vi klara en värdigt vård och trygga uppväxten för våra barn.

Det sade Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiordförande, och Mats Odell, ekonomisk talesman, på tisdagen när de presenterade partiets alternativ till regeringens budget.
Socialdemokraternas totala misslyckande

Socialdemokraterna har en del att skyla över inför nästa val med hjälp av en alltför expansiv finanspolitik. Detta kan enkelt förstås – men inte ursäktas – med en hjälp av en tillbakablick på vad socialdemokraternas lyckats åstadkomma de senaste tio åren vid makten. Den totala kostnaden för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension – det så kallade olyckstalet – har mellan år 1994 och 2004 ökat med 80 miljarder kronor till 190 miljarder kronor. I år har Sverige en god tillväxt kring tre procent, men har 1994-2003 halkat efter och växt långsammare än genomsnittet i OECD, långsammare än Finland och långt, långt sämre än Irland.
Barndagar och kommunalt vårdnadsbidrag

Även om vi inte kan gå med på en del behjärtansvärda förslag i regeringens budget – vi säger exempelvis nej till barnbidragshöjningar 2006 – har vi istället förslag som förbättrar för småbarnsfamiljerna och för de äldre på annat sätt.

Förutom att vi höjer golvet i föräldraförsäkringen till hela 230 kronor per dag och taket till 10 prisbasbelopp föreslår vi 300 barndagar värda 200 kronor per styck att tas ut efter tiden med föräldraförsäkring. Därefter finns möjlighet till kommunalt vårdnadsbidrag. Valfrihet för småbarnsföräldrar har alltid varit en ledstjärna för det kristdemokratiska partiet.
Förbättrad situation för pensionärerna

Kristdemokraterna vill förbättra situationen för pensionärerna genom att höja garantipensionen med 100 kronor per månad från och med 2005 och dessutom höja deras grundavdrag med 7 500 kronor. Detta ger en skattesänkning med 100 kronor per månad från år 2006 och 200 kronor påföljande år.
Satsning på den psykiatriska vården och omsorgen

Kristdemokraterna avsätter 925 miljoner kronor mer än regeringen för 2005-2007 till den psykiatriska vården och omsorgen. Detta resurstillskott ligger betydligt närmare psykiatrisamordnarens bedömning av de akuta behoven inom psykiatrin. Kristdemokraternas resurstillskott skapar förutsättningar för att kvalitén på den psykiatriska vården och omsorgen ska nå upp till en anständig nivå under de närmaste tre åren.
Sänkt inkomstskatt

Kristdemokraterna lägger fram en avsevärt stramare budget än regeringen och dess allierade. Skatteförslagen i budgetalternativet är ägnade att öka arbetskraftsutbudet och tillväxten i ekonomin och därmed också både den offentligt och privat finansierade välfärden. Hit hör sänkt inkomstskatt för låg- och medelinkomsttagare genom ett förvärvsavdrag på 6 procent. För låginkomsttagare införs ett förvärvsavdrag på ytterligare 5 procent.
Rehabiliteringsförsäkring

Vi vill få många fler i arbete av de 1,1 miljoner i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden. Förslag om en rehabiliteringsförsäkring till en kostnad om 2,8 miljarder kronor ingår i motionen.
Halverad kommunalskatt för arbetande som fyllt 65 år

Även människor som passerat den officiella gränsen för ”arbetsför ålder” kan göra stora insatser. En nyhet är här förslaget att halvera kommunalskatten på förvärvsarbete för personer som fyllt 65 år. Bortfallet för kommunerna kompenseras av staten.
Avvecklad värnskatt, förmögenhetsskatt och dubbelbeskattning på aktier

Kristdemokraterna håller fast vid att straffskatten på högre utbildning – av regeringen benämnd värnskatt – skall avvecklas liksom den förmögenhetskatten och dubbelbeskattningen på aktier. Det sker i en något lugnare takt än vi skulle önska.
Omedelbart slopande av fastighetsskatten

Däremot innehåller förslaget ett omedelbart slopande av den statliga fastighetsskatten från den 1 januari 2005.
Avdragsrätt för hushållstjänster

Bland tillväxtreformerna kan för övrigt nämnas att vi upprepar vårt krav om avdragsrätt för hushållstjänster. Reformen gör svarta tjänster vita.
Halverad byggmoms

För att stimulera byggandet föreslås en stöd som översatt innebär en halvering av byggmomsen.
Ökat stöd till polis, kriminalvård och domstolar

Bland övriga nyheter märks förslag på kraftigt ökat stöd till polis, kriminalvård och domstolar.
Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

Bland mindre kostsamma reformer föreslås avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer med upp till 10 000 kronor per år.
Nej till skattehöjningar på el, bensin- och fordon

Kristdemokraterna säger nej till regeringens skattehöjningar på el, bensin- och fordon.
Sänkt utgiftstak

Utgiftstaket för staten sänks med 20 miljarder kronor nästa år. Vi matchar också regeringens ynkliga budgeteringsmarginal för oförutsedda utgifter med dryga 15 miljarder kronor nästa år. På detta så sätt undviks potentiellt mycket skadliga och panikartade indragningar av anslag till skilda myndigheter.
Minskade utgifter

Kristdemokraterna föreslår minskade utgifter på 36,4 miljarder nästa år och drygt 58 miljarder för år 2007. Det mesta av detta används till strukturellt viktiga skattesänkningar, men här finns också angelägna omfördelningar och ett finansiellt sparande i statsbudgeten. Dessa är 30 miljarder starkare än regeringens förslag för treårsperioden 2005-2007.
Utförsäljning av statliga bolag

Trots att också Kristdemokraternas budgetförslag är underbalanserat uppstår inget ytterligare lånebehov för staten. Det beror i huvudsak på att vi föreslår en betydligt snabbare utförsäljning än regeringen av statliga företag – eller delar därav.
Besparingar

Finansieringen av tillväxtreformerna skall naturligtvis också redovisas.

Här följer några av huvudpunkterna:

- En andra karensdag införs

- Bolagsskatten höjs från 28 till 30 procent för att sänka ägarskatterna.

- Höjd egenfinansiering i a-kassan till 33 procent.

- Vi har under treårsperioden 2005-2007 också förslag på besparingar som uppgår till 15 miljarder kronor sammanlagt och som berör ett antal av statens hundratals myndigheter.

För mer information:

Mats Odell
Telefon: 08-786 5686
Mobil. 070-530 42 47
E-post: mats.odell@kristdemokraterna.se

Daniel Liljeberg
Tel: 08-786 66 56
daniel.liljeberg@kristdemokraterna.se

Sara Malmgren
Pressekreterare
Tel: 08-786 43 45
Mobil: 076-527 25 75
E-post: sara.malmgren@kristdemokraterna.se

Niclas Thorselius
Telefon. 08-786 56 80
Mobil. 076-527 25 70
E-post: niclas.thorselius@kristdemokraterna.se