Nyttis

En unik metodik i färg!

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 09:44 CET

Metodiken ”Personlig Livsmönster” bygger på en helhetsbedömning av din aktuella livssituation i färg.  

Det handlar om att se hela människan – hälsan låter sig inte delas upp i ett arbetsliv och en fritid som är oberoende av varandra. Likaväl som friskfaktorer i arbetet påverkar individens fritid påverkar friskfaktorer i privatlivet hur han eller hon mår på jobbet. När vi mår dåligt så är det lätt att vi får tunnelseende och då behöver vi hjälp med att belysa det som fungerar i våra liv.

En del företag har i dag problem med korttidsfrånvaro och långtids sjukskrivningar och här fyller min metodik ett stort behov. Det handlar om att få individen att ta eget ansvar med rätt stöd av arbetsgivaren. Det som kännetecknar de bästa insatserna i arbetsmiljöarbetet är ofta att de täcker både friskfaktorer och riskfaktorer, Personligt livsmönster täcker båda.

Friskvård är inte bara om kost och motion utan det handlar också om att få stöd i den aktuella livssituationen. Många människor använder tillfälliga lättnader som alkohol, droger, sex, spel, mat och godis mm. fungerar för stunden, men ger inga bestående resultat. Det handlar ofta om att få möjlighet att prata ut med en annan människa för att få lätta på trycket.  När man har gjort ett livsmönster får man en överblick av helheten både kroppsligt och hur man mår inombords. Allt blir tydligt presenterat i färgstaplar.

Denna metod är seriös och väl beprövad på en klinik som arbetat med hälsoinriktad beteendeforskning i 10 år. Till hösten startar jag utbildning av handledare i metodiken. Kursen vänder sig till hälsopedagoger, coacher, terapeuter m.fl.

Personligt Livsmönster är varumärkskyddat och designskyddat i hela EU samt Norge.

Mv.

Helena Dahlqvist

Hemsida: www.nyttis.se

Mobil: 0709-393057

Referenser

Stephan Rössner, Professor i hälsoinriktad beteendeforskning vid institutionen för medicin.

Personligt livsmönster

Helena Dahlqvist har under många år arbetat med patienter med olika former av livsstilsproblem. Hon har själv betydande erfarenheter från sina egna upplevelser inom vård och omsorg att dela med sig och hon har gjort sig känd som en entusiastisk, karismatisk och engagerande terapeut som får sina klienter att verkligen känna sig sedda.

Björn Ogéus, överläkare, Enheten för Psykosomatisk Medicin, Västerås

Jag har arbetat i offentlig sjukvård i 25 år som narkos- och smärtläkare. De senaste 15 åren med rehabilitering med en psykosomatisk inriktning d.v.s. med fokus på sambandet mellan känslor, tankar och kroppens reaktioner på dessa. Långvarig ohälsa är oerhört vanlig i samhället. Detta leder ofta fram till sjukskrivningar med olika diagnoser. Uppväxtsituation liksom nuvarande livssituation påverkar mående liksom synen på oss själva. Många personer har inte blivit bekräftade på ett respektfullt sätt vilket gjort att de fått en negativ eller otydlig självbild. De har också fått svårt att uttrycka känslor med ord liksom att särskilja olika känsloinnehåll. Arv och miljö har påverkat dem på ett negativt sätt och de har fått spela roller som inte varit deras sanna jag.

Att hitta sätt att kommunicera med dessa personer som alltså upplever känslomässig obalans och otydlig självbild är viktigt. Om orden inte räcker till får andra vägar till samspråk sökas. Där har den ritade självbilden och färgerna sin givna plats. Om man vill hjälpa en person till förändring måste man starta med en insikt över livssituationen och vilka känslor och krafter som styr beteendet.

Det behövs struktur i kaoset! Sammantaget behövs alltså ett verktyg som kan:

  • stärka kommunikation när orden inte räcker till
  • utvärderas, vara lättförståligt och logiskt
  • användas i allmän sjuk/hälsovård efter adekvat utbildning
  • stödja personer i beteendeförändring
  • vara redskap i arbetet med självkänsla, självförtroende och självtillit
  • bidra till insikt och förändrad självbild

Jag tycker att Personligt Livsmönster och Personligt Känslomönster uppfyller dessa krav och kan vara användbara instrument i arbetet med personer med långvarig ohälsa och psykosomatisk obalans.

 

 

 

 

Hälsovård som bygger på beteendemodifikation.