Älvräddarna

En viktig seger för laxen i Testeboån

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2016 14:07 CEST

Strömsbro vid tidigare stopp i kraftverket - allt vatten rinner i naturfåran. Foto: Bernt Moberg

2016-07-19

Pressmeddelande från Älvräddarnas Samorganisation

Den 23 maj beslutade länsstyrelsen i Gävleborg, efter att Älvräddarna tidigare till länsstyrelsen hemställt om detta, att ägaren till Strömsbro kraftverk i Testeboån, Nilsson Kraft AB, måste ansöka om tillstånd för kraftverket hos mark- och miljödomstolen. Samtidigt beslutade länsstyrelsen att kraftverket måste stoppas ett helt dygn per vecka under perioden 1 juli till 15 oktober för att lax och annan fisk ska kunna passera kraftverket.

Nilsson Kraft AB har överklagat såväl kravet på att söka tillstånd för kraftverket som att tvingas stoppa kraftverket ett dygn per vecka. Mark- och miljödomstolen har nu avslagit överklagan.

Älvräddarna är nöjda med att domstolen stödjer länsstyrelsen i denna viktiga fråga, och målsättningen är klar. Testeboån är alldeles för värdefull för att stängas av med ett kraftverk, och därför vill Älvräddarna att Testeboån åter ska få strömma fritt vid Strömsbro. Det är också en självklar målbild med tanke på att Testeboån är skyddad, och laxen är en av de utpekade arterna i denna del av EU:s nätverk av Natura2000-områden, miljöer där gynnsam bevarandestatus skulle uppnåtts redan år 2015.

 ‒ Kraftverket i Strömsbro är småskaligt och ger mycket lite el, samtidigt som det inte kan användas till den allt mer viktiga elnätsregleringen, till det används bara större kraftverk, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna. Ska vi nå våra egna miljömål, och även de som är satta av EU och tvingande, måste dessa småskaliga kraftverk i stor utsträckning tas bort eller åläggas skarpa miljökrav, vilket kommer att ske under den miljöprocess som länsstyrelsen nu förelagt ägaren om i Strömsbro kraftverk.

Problemet består i att Strömsbro kraftverk hindrar fisk från att röra sig upp och ner för Testeboån. Laxen är helt beroende av att kunna nå sina reproduktionsområden i Testeboån uppströms Strömsbro. Tidigare fanns ett kraftverk även i Forsby, tre kilometer uppströms Strömsbro. Det kraftverket ägdes av det kommunala bolaget Gävle Energi och revs 2005 för fiskens skull.

Bilaga:

Protokoll från Mark- och miljödomstolen

Kontaktuppgifter:

Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31

christer.borg@alvraddarna.se www.alvraddarna.se

Älvräddarnas framgångar brukar tillskrivas den respekt organisationen vunnit i alla läger för kunnighet och saklighet. Det är de ovedersägliga och tunga sakargument, oförtröttligt framförda, det är folkopinionerna, främst i älvdalarna men också i övriga landet, som tvingat fram de politiska bevarandebesluten.