Statistiska centralbyrån, SCB

Endast hälften av lärarna har forskarutbildning

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 13:40 CEST

Av dem som arbetar med undervisning och forskning vid våra
universitet och högskolor har drygt hälften en forskarutbildning. Högst andel forskarutbildade finner man bland forskarassistenter, professorer och lektorer. Cirka 90 procent av dessa har forskarutbildning. Inom annan undervisande och forskande personal har 55 procent
motsvarande utbildning och bland adjunkterna 10 procent.

Antalet anställda vid landets högskolor och universitet var 51 400 hösten 2002, räknat i heltidspersoner. Jämfört med år 1995 är det en ökning med 12 000 personer. Lunds universitet har flest anställda, följt av universiteten i Uppsala
och Göteborg. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB.

Professorerna har ökat med 76 procent
Antalet professorer har ökat från 1 990 till 3 503 heltidspersoner eller med 76 procent mellan 1995 och 2002. Den stora ökningen av antalet professorer beror huvudsakligen på den reform som gör det möjligt för lärosätena att befordra behöriga lektorer till professorer. Lektorerna har under samma tidsperiod ökat från 4 855 till 5 863 eller med 21 procent. Däremot är antalet
forskarassistenter nästan oförändrat, 993 heltidspersoner 2002.

Stor andel lärare och forskare är födda utomlands
Bland all personal är 16 procent utrikes födda. Bland lärare och forskare är andelen större. Forskarassistenter och annan forskande och undervisande personal är de personalkategorier som har störst andel födda utomlands, 31
respektive 28 procent. Bland professorer och lektorer är 17 procent utrikes födda. Andelen födda utomlands i befolkningen är cirka 12 procent.

Matematik är det ämnesområde som har störst andel professorer och lektorer som är födda utomlands, 32 respektive 29 procent. Ämnesområdet farmaci har
lägst andel professorer och lektorer som är utrikes födda, 5 respektive 2 procent.

Andelen kvinnor varierar kraftigt mellan ämnesområden
Av landets nästan 32 200 lärare och forskare är 40 procent kvinnor. Av professorerna är 14 procent kvinnor. Jämfört med 1995 är det en ökning med 6 procentenheter. Av lektorerna är 31 procent kvinnor. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med 1995. Även bland forskarassistenterna har andelen kvinnor ökat från 27 procent 1995 till 38 procent 2002.

Andelen kvinnor varierar mycket mellan ämnesområden. Inom några tekniska ämnen är endast 1 procent av professorerna kvinnor. Även inom matematik är andelen kvinnliga professorer mycket liten (3 procent). Inom ämnesområdet vårdvetenskap finns det däremot fler kvinnliga än manliga professorer, 71 procent. Samma mönster framträder för lektorerna.

Statistikansvarig myndighet
Högskoleverket
Box 7851
103 99 STOCKHOLM
Förfrågningar
Onni Tengner, tfn 08-563 087 85
E-post: onni.tengner@hsv.se

Producent
SCB
Programmet för Högskolestatistik
701 89 ÖREBRO
Förfrågningar
Michael Karlsson, tfn 019-17 64 81,
E-post: michael.karlsson@scb.se

Var god ange SCB och Högskoleverket som källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

Mer information:
* Statistiska meddelanden
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats.
* Statistikprodukt
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.