Läkare för Miljön

Energi, hälsa och hållbar utveckling. Heldagsseminarium Stockholm 20 maj 2010

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 01:16 CET

Vårt välstånd har byggts upp med riklig och billig energi från fossila bränslen. Detta har medfört en rad negativa effekter på miljö och hälsa, och klimatförändringar ses som ett mycket allvarligt hot. Det finns begränsade mängder olja och naturgas, och inom en överskådlig framtid måste dessa ersättas med andra energislag. Kärnkraft kan, osäkert hur länge, kompensera delar av bortfallet. Men hur ser de alternativ ut som är strategiska i riktning mot helt hållbara energisystem?

Torsdag 20 maj 2010 kl 8.30-16.00
Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Anmälan till Läkare för Miljön info@lakareformiljon.se med angivande av namn, yrke, e-adress, arbetsplats, medlemskap/önskan om medlemskap samt fakturaadress. Faktura sänds ut med e-post.

Sista anmälningsdagen är måndag 10 maj.

Kostnad inklusive lunch 1 800 kr. Medlemmar i Läkare, Ingenjörer och Ekonomer för Miljön (LfM, IfM och EfM) 800 kr, studenter 350 kr.

Medlemsavgiften i LfM är 250 kr för läkare och associerade medlemmar, 100 kr för studenter och 400 kr för stödmedlemmar.

Se även www.lakareformiljon.se.

PROGRAM

- Hälsans bestämningsfaktorer. Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön

- Hållbar planering - mer en fråga om kompetens än om värderingar. Karl-Henrik Robèrt, läkare, Det Naturliga Steget och Blekinge Tekniska Högskola

- Energi – en ödesfråga för vårt samhälle? Anders Wijkman

- Fossilsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning. Bertil Forsberg, Umeå universitet

- Kärnkraftsamhällets hälsoeffekter – en sammanfattning. Chris Lundberg, Läkare för Miljön

- Kärnkraft och kärnvapen – ett oupplösligt samband? Gunnar Westberg, Svenska Läkare mot Kärnvapen

- Minskad klimatpåverkan från energisystemet - tekniker och åtgärder. Filip Johnson, Chalmers

- 5 vägval – energiförsörjningen i Sverige. Staffan Eriksson, huvudprojektledare Vägval energi, IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

- Framtidens energisystem och deras risker. Roland Roberts, Institutionen för geovetenskap, Uppsala Universitet

- Arkitektur och stadsplanering för framtidens långenergisamhälle. Karl Hallding, Stockholm Environment Institute

- Individuell rationalitet och kollektiv galenskap. Folke Tersman, Uppsala universitet

- Riskkommunikation och riskperception. Misse Wester Herber, riskforskare, KTH

- Paneldebatt/frågestund. Erik Ullenhag (fp), en politiker från oppositionen samt övriga som deltagit under dagen