Statistiska centralbyrån, SCB

Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2005: Mindre olja och el, men mer biobränsle

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:42 CET

Användningen av olja till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler minskade med 32 procent mellan 2004 och 2005. Användningen av elvärme minskade med 9 procent. Fler fastighetsägare valde att värma sina hus och lokaler med värmepumpar eller biobränsle. Det visar energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler 2005 som SCB tagit fram på uppdrag av Energimyndigheten.

Uppvärmning med el
Totalt användes 20,6 TWh el för uppvärmning och varmvatten av småhus, flerbostadshus och lokaler under 2005 – en minskning med 2 TWh. I denna siffra ingår inte hushållsel. En del av minskningen förklaras av den stora ökningen av luftvärmepumpar. En annan förklaring är att användningen av biobränsle ökat främst bland småhus på lantbruksfastighet. Det är ändå bara den köpta energin som redovisas, den använda energimängden är högre eftersom värmepumpar i genomsnitt ger ett tillskott av 2 à 3 kWh per insatt kWh. 20,6 TWh utgör cirka 14 procent av den totala elanvändningen i Sverige.
Mest el användes i småhusen – 15,3 TWh – en minskning med 1 TWh eller 6 procent jämfört med 2004. Under samma period har elanvändningen minskat med 22 procent i flerbostadshus och 14 procent i lokaler.

Uppvärmning med olja
Totalt användes 8,6 TWh olja för uppvärmning av bostäder och lokaler. Störst var användningen i småhusen. Priset på olja förklarar den stora minskningen och övergången från olja till värmepumpar i småhus, säger Johanna Andreasson vid Energimyndigheten.

Uppvärmning med biobränsle mest i småhus
Totalt användes 12,0 TWh biobränsle (ved, flis/spån och pellets) i småhus, flerbostadshus och lokaler år 2005. Året innan användes totalt 10,9 TWh för uppvärmning och varmvatten av bostäder och lokaler. Enbart i småhus användes över 11 TWh år 2005.

Effektivare användning av energi
År 2005 var något kallare än 2004 och ändå har den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten minskat vilket pekar på att en effektivisering av energianvändningen för uppvärmning har skett. En bidragande orsak är också en stor ökning (37 procent) av antalet värmepumpar i småhus.

Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus (inkl. småhus på lantbruksfastighet), flerbostadshus och lokaler åren 2002–2005, kWh/m2
Se tabell på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181873.asp

1) Lågt värde som delvis orsakas av att småhusens area är överskattad detta år på grund av en förenklad blankett


Procentuell fördelning av uppvärmd area i småhus (inkl. småhus på lantbruksfastighet), flerbostadshus och lokaler efter uppvärmningssätt åren (2002) 2003–2005
Se tabell på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181873.asp


1) Uppgifter för 2004 saknas eftersom småhus på lantbruksfastigheter inte ingick i undersökningen detta år.
2) Minskningen från föregående år är skenbar, från 2004 har elvärmning av varmvattnet i fastigheter som värms med fjärrvärme klassats som fjärrvärme och el

Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus (inkl. småhus på lantbruksfastighet), flerbostadshus och lokaler 2003–2005, TWh
Se tabell på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____181873.asp

* Reviderad uppgift
1) Dessutom har 0,4 TWh återvinning från uppvärmning och driftel använts

Definitioner och förklaringar

För definitioner och förklaringar hänvisas till de separata publikationerna för småhus, flerbostadshus respektive lokaler.

Publikation

En mer utförlig beskrivning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet EN16SM0604.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats
Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Fax 016-544 20 99

Förfrågningar
Johanna Andreasson
Tfn 016-544 21 56
E-post johanna.andreasson@energimyndigheten.se
Zinaida Kadic
Tfn 016-544 22 89
E-post zinaida.kadic@energimyndigheten.se

Producent
SCB, Enheten för energi, hyror och fastighetsekonomi
701 89 Örebro

Förfrågningar
Inger Munkhammar
Tfn 019-17 66 82
E-post inger.munkhammar@scb.se
Eva Bernestål
Tfn 019-17 60 71
E-post eva.bernestal@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.