Proformia Hälsa

Enkäter och hälsokontroller lika bra för att förutsäga sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 12:25 CET

Att förhindra kostsam långtidssjukfrånvaro är ett uppdrag, bland annat, för företagshälsovården. Att kunna hitta dem som är i riskzon och därmed kunna ge stöd som minskar risken för ohälsa i framtiden är då önskvärt. I denna undersökning testades tre olika metoders förmåga att förutsäga framtida sjukfrånvaro. Intressant nog fann man att en hälsoenkät var lika effektiv som hälsokontroller av olika omfattning.

653 medarbetare från 33 svenska företag deltog i undersökningen. Samtliga deltagare utvärderades med alla tre testmetoder, vilka var en mindre hälsoundersökning (fråga om rökning och mätning av BMI, blodtryck samt kolesterol), en mer omfattande undersökning (den mindre undersökningen kompletterad med midja-höft mätning, blodprover för LDL/HDL, triglycerider och ett fitnesstest) och en enkätfråga om självupplevd hälsa. Utifrån resultatet skattades risken för sjukfrånvaro som normal, ökad och hög. Sjukfrånvaro mättes, med start 6 månader efter testet, under ett års tid och indelades i kategorierna: låg (< 8 dagar), medel (8-28 dagar) och hög (> 28 dagar).

62 % av deltagarna hade låg sjukfrånvaro. I cirka 55 % av fallen förutsåg de olika metoderna rätt nivå för framtida sjukfrånvaro. Man fann att de med normal hälsorisk vid undersökningarna och de som svarade att den upplevda hälsan var excellent (två bästa svarsalternativen av total fem stycken) hade lägst risk för sjukfrånvaro. Enkätfrågan var bäst på att förutsäga låg och medelhög sjukfrånvaro, medan den mindre undersökningen bäst förutsåg hög sjukfrånvaro.

Författarna påpekar att förmågan att förutsäga sjukfrånvaro är i samma nivå som tidigare undersökningar av mer omfattande hälsoundersökningar. De menar också att flera av faktorerna som mättes vid hälsoundersökningarna kan ha ett större värde när det gäller att förutsäga sjukskrivning om uppföljningstiden är längre än 18 månader. Resultatet skulle därför, i teorin, ha kunna blivit annorlunda med en längre undersökning.

Källa: Falkenberg A och medarbetare. Predicting sickness absence – are extended health check-ups of any value? Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2009; 51: 104-111.

Kommentar:
Att man med en fråga om upplevd hälsa kan förutsäga sjukfrånvaro med samma exakthet som man kan med en hälsoundersökning känns kanske osannolikt för många. En förklaring kan vara att det som mättes vid hälsoundersökningarna; övervikt, höga blodfetter och fitness är faktorer som främst påverkar produktiviteten och i mindre omfattning sjukfrånvaron. Med tanke på alla de pengar som spenderas på hälsoundersökningar är detta en intressant undersökning. Om syftet är att minska sjukfrånvaron bör man kanske välja andra vägar. Som vi beskrev i Hälsoidé 2, 2009 kan man till exempel, med en enkät, identifiera högriskindivider och erbjuda dessa en utvidgad undersökning och/eller stöd. Jag har sagt det tidigare och säger det gärna igen: erbjud inte alla en hälsoundersökning eller hälsoprofilbedömning utan ta först reda på vilka av medarbetarna som har behov av en sådan undersökning. Ni får då pengar över till att satsa på mer övergripande hälsofrämjande åtgärder. Därmed har ni förutsättningar för att skapa en mycket god hälsosituation, något som kommer att synas i er resultaträkning på ett positivt sätt.
Erland Colliander

Mer information

Du som får detta mail är intresserad av hur vi bäst ökar hälsan och samtidigt kopplar förbättringen till ökad prestation. Du kan läsa fler artiklar som dessa och delta i en diskussion om ämnet på Proformia´s blog.

Om du inte vill ha detta nyhetsbrev i fortsättningen så skicka ett mail till erland@proformia.se