Finansdepartementet

Enklare och billigare premiepension

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:25 CEST

I dag lämnar den särskilda utredaren Karl-Olof Hammarkvist betänkandet Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs till kommun- och finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg.

Uppbyggnadsfasen för premiepensionen har klarats av. Premiepensionsutredningen konstaterar att premiepensionen fungerar bra och är rimligt kostnadseffektiv, men att det bör bli ännu enklare och billigare för pensionsspararna att förvalta sin premiepension.

Enklare premiepension
Trots omfattande information anser många pensionssparare att de inte kan sköta sin premiepension. Pensionsspararna har behov av en annan information och vägledning än den som PPM i dag lämnar. Utredningen föreslår att samtliga pensionssparare får vägledning som gör förvaltningen av premiepensionen enklare.

Pensionssparare ska även fortsättningsvis kunna välja fritt bland systemets fonder, men bör hjälpas till att sätta samman en väldiversifierad fondportfölj som förvaltas till låga avgifter. PPM:s placeringsmodell som snart lanseras är ett bra första steg i detta arbete.

Premiepensionen handlar inte bara om att sätta samman en fondportfölj. De största svårigheterna med pensionssparande är att löpande förvalta, utvärdera och ompröva gjorda val. PPM bör därför utveckla tjänster som gör det enklare för pensionsspararna att förvalta och följa upp sin premiepension.

Billigare premiepension
I ett internationellt perspektiv är de avgifter som pensionsspararna betalar för sin premiepension låga. Så är fallet även i jämförelse med svenska försäkringsbolag och andra myndigheter. PPM:s driftskostnader per pensionssparare är t.ex. endast cirka en tredjedel av Försäkringskassans kostnader för inkomstpensionen.

En stor del av de avgifter som pensionsspararna betalar går till fondbolagen. I egenskap av stor investerare kräver PPM rabatt på den fondavgift som pensionsspararna får betala. Premiepensionen kan därför bli ännu billigare genom att PPM ser över modellen för att kräva rabatt från fondbolagen samt inför avgifter som fondbolagen får betala till pensionsspararna.

Fondutbudet i premiepensionssystemet
Utbudet av fonder i premiepensionssystemet har ökat kraftigt sedan start. Vid tidpunkten för det första fondvalet 2000 deltog drygt 450 fonder i systemet. I slutet av september 2005 var 705 fonder anmälda i systemet. Utredningens grundinställning är att ingen fond i sig kan betraktas som onödig eller omöjlig i en fondportfölj för pensionssparande. Grundproblemet är inte utbudet av fonder utan snarare avsaknaden av en utvecklad vägledning.

Det är dock inget självändamål att ha med så många fonder i systemet. Det finns fonder i systemet som inte fyller någon funktion eftersom de inte efterfrågas av pensionsspararna. Fondutbudet kan därför reduceras till omkring 100 till 200 fonder, utan att pensionsspararnas möjlighet att förvalta sin premiepension försämras. Detta är inget mål i sig utan är en uppskattning som beror på hur pensionsspararna utnyttjar nuvarande fondutbud. Uppskattningen kan alltså ändras över tid.

Premiesparfonden utvecklas och Premievalsfonden avvecklas Premiesparfonden föreslås bli en generationsfond så att risknivån trappas ned i takt med pensionsspararens ålder. Premiesparfonden öppnas upp för aktiva val och Premievalsfonden kan därmed läggas ned. Kravet på låg risk i Premiesparfonden bör ersättas med en aktsamhetsprincip. Sjunde AP-fonden föreslås få utöva rösträtt och de inflytandebegränsningar som gäller generellt för fondbolag skall tillämpas på Sjunde AP-fonden.

En självständig och separat pensionsmyndighet
Nuvarande ordning med två myndigheter för ålderspensionen innebär att pensionsspararna inte får den service som de betalar för. Utan att lägga något detaljerat förslag föreslår utredningen att en självständig och separat pensionsmyndighet bildas med ansvar för pensionsadministrationen.


Kontakt:
Karl-Olof Hammarkvist
Särskild utredare
08-736 90 48
070-862 51 36

Dimitrios Ioannides
Sekreterare
08-405 54 79
070-640 09 21

Joakim Jansson
Sekreterare
08-405 18 10
070-216 41 59

Thomas Norling
Sekreterare
08-405 15 31
073-419 98 98