Enlight AB

Enlight förvärvar Caperio och avyttrar befintlig verksamhet

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 08:54 CEST

# Enlight förvärvar Caperio i sin helhet genom apportemission om 678 461 355 nyemitterade aktier
# Avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, har tecknats med en ägargrupp som representerar cirka 66 procent av Caperios aktier
# Caperio omsatte första halvåret 2008 MSEK 171,6 med ett rörelseresultat om MSEK 3,7
# Enlight avyttrar den nuvarande test- och certifieringsverksamheten
# Enlight genomför en redovisningsmässig nedskrivning av en fordran om MSEK 6,0
# Samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier

I syfte att skapa värde för aktieägarna har Enlight International AB (publ) ("Moderbolaget") ingått avtal om förvärv av samtliga utestående aktier i Caperio AB ("Caperio"). Avtal har ingåtts med en ägargrupp som representerar cirka 66 procent av Caperios aktier. Moderbolagets förvärv av Caperio sker till sin helhet genom nyemitterade aktier. Den totala köpeskillingen utgörs av 678 461 355 nyemitterade aktier vilket ger en total utspädning om cirka 90 procent. Moder­bolaget byter i samband med förvärvet verksamhetsinriktning och namnändras till Caperio Holding AB. Den nuvarande test- och certifieringsverksamhet som bedrivs i dotterbolaget Enlight AB ("Enlight"), avyttras till ett konsortium bestående av de två största ägarna i Moderbolaget, Knowledge Solutions Holding Nordic AB och Jonas Ryberg. Samtliga A-aktier kommer att omstämplas till B-aktier. Transaktionerna är villkorade av att en extra bolagsstämma den 27 oktober 2008 godkänner styrelsens förslag. Förbindelse att rösta för förslaget på extra bolagsstämman har erhållits från Moderbolagets huvudägare, vilka tillsammans representerar cirka 69 procent av utestående röstetal.

"Detta är en win-win situation för alla inblandade", säger Erik Hult, verkställande direktör i Enlight International AB, i en kommentar till affären. "Enlights nuvarande aktieägare får genom denna transaktion en större möjlighet till återbäring på sin investering i Enlight. Vårt fokus är att skapa ett värde för aktieägarna, en möjlighet som vi tror är större i den nya konstella­tionen", säger Erik Hult. "Samtidigt får nuvarande test- och certifieringsverksamhet, en möjlighet att konsolideras genom att den tas över av de två största ägarna."

"Vi kommer via en publik listning kunna expandera vår verksamhet väsentligt snabbare än vad vi hade klarat på egen hand. Dessutom får vi ökad uppmärksamhet för våra produkter och tjänster", kommenterar Christer Haglund, verkställande direktör i Caperio AB.

Bakgrund och motiv
Enlight har historiskt haft svårigheter att uppnå lönsamhet. Under 2007 har Enlight genomgått stora förändringar där större delen av verksamheten avyttrades genom affärsområdet KPS till tyska Datango AG. Detta medförde att Enlight halverades omsättningsmässigt såväl som till antalet anställda. Enlights kvarvarande verksamhet utgörs idag endast av de två affärsområdena ECDL och Certifieringslösningar.

Styrelsen har under året varit fokuserad på att göra den operativa verksamheten lönsam samt säkerställa bolagets finansiering. Ett omfattande åtgärdsprogram har genomförts för att vända bolagets utveckling. Dessa åtgärder har inte haft förväntat genomslag och bolaget har inte helt lyckats vända förlusten.

Enlight befinner sig nu i en sådan finansiell situation att tillförsel av ytterligare externt kapital är nödvändigt för att säkra bolagets fortlevnad. Styrelsen har under våren därför koncentrerat ansträngningarna på att finna en ny lönsam verksamhet och realisera det värde som finns i bolaget och dess marknadsplats på First North.

Efter noggrann utvärdering av flera strategiska alternativ har styrelsen och ledningen kommit till slutsatsen att det mest värdeskapande alternativet för aktieägarna är att säkra de kvarvarande värden som finns i Moderbolaget genom förvärvet av Caperio samt att avyttra dotterbolaget Enlight AB.

Om Caperio
Caperio grundades 2000 av Christer Haglund och är idag ett av Sveriges största och mest expansiva företag inom försäljning, logistik och rådgivning av IT-produkter och tjänster. Bolaget har kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg med 45 anställda som arbetar med marknadens ledande leverantörer. Caperios affärsmodell består av att hjälpa stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp på lokal och global nivå. Bolaget skräddarsyr lösningar efter kundens enskilda behov gällande elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter inom såväl lagring, dokumenthantering som hård- och mjukvara. Bolagets vision är att bli den mest effektiva leverantören av produkter och tjänster inom IT supply chain-segmentet för den svenska B2B-marknaden.

Den idag starka tillväxten inom IT-området innebär att Caperio har möjligheten att växa snabbare än tidigare. Plattformen som listat bolag, som nu tillförsäkrats genom affären, medför att Caperio kan utvecklas effektivare både organiskt såväl som genom förvärv. Caperio omsatte under 2007 cirka MSEK 256,1 med ett rörelseresultat om cirka MSEK 4,1. Under första halvåret 2008 omsatte Caperio cirka MSEK 171,6 med ett rörelseresultat om MSEK 3,7. I och med förvärvet så uppstår en redovisningsmässig nedskrivning av en fordran vilket kommer att påverka Caperio Holding AB:s resultat negativt om MSEK 6,0.

Preliminär tidsplan

* Informationsmaterial till aktieägarna i Enlight International AB avses hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida från den 13 oktober 2008.
* Extra bolagsstämma hålls den 27 oktober 2008.


Stockholm den 23 september 2008
Enlight International AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

* Erik Hult, VD Enlight International AB, +46 (0) 70-982 04 40
* Christer Haglund, VD Caperio AB, +46 (0) 73-625 75 01


Om Caperio AB
Caperio hjälper stora och medelstora företag i Norden att administrera sina IT-inköp på både lokal och global nivå. Caperio skräddarsyr lösningar efter kundens behov gällande elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter inom såväl lagring, dokumenthantering samt hård- och mjukvara. Företaget har kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Om Enlight International AB (publ)
Enlight är en ledande leverantör av globala lösningar och konsulttjänster för test och certifiering. Lösningarna gör att kunder kan säkerställa att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med bolag över hela världen och alla delar av den offentliga sektorn. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter ca 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i Sverige och Storbritannien, och partners på andra marknader.
Enlights Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.