Enlight AB

Enlight publicerar emissionsprospekt och tidigarelägger rapport till den 21:e oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 18:00 CEST

Enlight har publicerat det emissionsprospekt som ligger till grund för den nyemission med företrädesrätt till existerande aktieägare som beslutades vid den extra bolagsstämman den 24:e september. Teckningstiden för nyemissionen pågår mellan den 21 oktober och den 4 november. Emissionsprospektet börjar idag distribueras till samtliga aktieägare och finns även tillgängligt på Enlights webbplats www.enlight.net. Anmälan till teckning utan företrädesrätt kan ske genom blankett som också finns tillgänglig på webbplatsen.

Styrelsen i Enlight har beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet till den 21:e oktober för att informationen skall finnas tillgänglig under hela teckningsperioden.

I emissionsprospektet finns bland annat följande information:

Utdrag ur emissionsprospektet “Bakgrund och motiv”
Under andra kvartalet 2004 slutförde Enlight förvärvet av x.hlp Technologies. Förvärvet möjliggör både försäljningssynergier och kostnads-besparingar, ger kritisk massa i de europeiska säljorganisationerna, samt tillför en försäljningsverksamhet i USA. Under första halvåret ökade försäljningen proforma med 57% jämfört med Enlights försäljning före fusionen och på helårsbasis väntas motsvarande ökning uppgå till ca 80% tack vare den förvärvade verksamhetens regelmässigt starka försäljning under årets fjärde kvartal. Enlight är efter förvärvet en ledande aktör inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna hjälper Enlights kunder att säkra att deras medarbetare, partners och kunder har de redskap för kunskap som de behöver för att nå sina mål. De planerade försäljnings- och kostnadssynergierna till följd av förvärvet av x.hlp Technologies förväntas uppnås under slutet av 2004 och med full effekt från och med början på 2005.

De positiva erfarenheterna som förvärvet av x.hlp Technologies redan inneburit medför att Enlight nu kan gå in i en mer offensiv fas. Enlight har därför i september 2004 även förvärvat rörelsen i det svenska test- och certifieringsföretaget Spreadskill som är en leverantör av test- och certifieringslösningar till SwedSec som i sin tur ansvarar för certifiering av aktiemäklare. Spreadskill har, vid sidan av SwedSec, flera banker och försäkringsbolag som viktiga kunder. Förvärvet av Spreadskill breddar ytterligare Enlights produktportfölj av certifieringslösningar utanför dagens huvudområde IT-kunskap, och säkerställer samtidigt Enlights ledande position på hemmamarknaden i Norden. Förvärvet väntas även ge goda kostnads- och försäljningssynergier med Enlight. Enlights verksamhet kännetecknas av stora skalfördelar i försäljning, marknadsföring och utveckling. I Enlights planer ingår därför, vid sidan av organisk tillväxt, även fortsatt utvärdering av ytterligare förvärv och strukturaffärer inom bolagets verksamhetsområde.

För att kunna ta tillvara tillväxtmöjligheterna från bl a förvärven av x.hlp Technologies och Spreadskill utan att begränsas av kortsiktig hänsyn till företagets likvida ställning, har styrelsen beslutat att utnyttja den i samband med förvärvet av x.hlp Technologies avtalade emissionsgarantin från Enlights huvudägare. Emissionsgarantin innebär att Enlights största ägare, representerande ca 47% av aktierna, garanterar sin andel i emissionen. Därutöver har större ägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare inom Enlight uttryckt sin avsikt att teckna aktier till ett belopp som tillsammans med emissionsgarantin utgör ca 61% av emissionen.

Utdrag ur emissionsprospektet ”Framtidsutsikter”
Enlight har stadigt förbättrat rörelseresultatet under de senaste tretton kvartalen (jämfört med motsvarande kvartal föregående år). Under de senaste 12 månaderna har nu ett kvartal med positivt rörelseresultat uppnåtts och därefter har den relativa kostnadsnivån sänkts ytterligare i samband med förvärvet av x.hlp Technologies ASA. En positiv marknads- och försäljningsutveckling får därför snabbt genomslag i bolagets lönsamhet redan på kort och medellång sikt. Härvid är de positiva indikationer gällande antalet IT-projekt som sjösätts i Europa och USA viktiga, precis som det ökade antalet förfrågningar från kunder som vill lansera nya certifieringsprogram. Vidare blir de försäljningssynergier från förvärvet av x.hlp Technologies ASA, som väntas börja komma under fjärde kvartalet 2004, betydelsefulla.

Bolagets marknadsledande position inom säkring av kunskap med hjälp av IT-baserade lösningar väntas vara en god bas för såväl organisk tillväxt genom ökad försäljning av nya och befintliga produkter till befintliga kunder, som tillväxt genom att använda befintliga lösningar för att leverera certifieringar och kunskapssäkringar inom nya kunskapsområden, både inom och utanför specifik IT-kunskap. Eftersom Enlights verksamhet kännetecknas av stora skalfördelar i försäljning, marknadsföring och utveckling är dessutom förutsättningarna goda för att skapa aktieägarvärde genom ytterligare förvärv och strukturaffärer inom bolagets verksamhetsområde.

Utdrag ur emissionsprospektet ”Finansiella mål”
Bolaget har som ett första kortsiktigt mål att visa ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret 2005. Den förväntade, goda framtida tillväxten skapar därefter förutsättningar för förbättrade marginaler och resultat.

För mer information, kontakta
• Øyvind Lundgreen, VD Enlight AB, Växel 08 - 597 960 00, Mobil 0703 - 187 682
• Anders Lindén, CFO Enlight AB, Växel 08 - 597 960 00, Mobil 0703 - 485 888