Länsstyrelsen i Stockholms län

Entreprenörer efterfrågar individualiserat stöd

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:06 CET

Två tredjedelar av entreprenörerna i Stockholmsregionen tycker att det finns ett mycket stort eller ganska stort behov av förbättrat stöd till företagande. Särskilt efter startskedet, när driften kommit igång och företaget börjar växa. Företagarnas vanligaste kritik, som 44 procent av entreprenörerna framför, är att stödet inte individualiseras utifrån deras behov. Det framgår av en enkät till 1 500 företagare i länet.

- Studien är unik i sitt slag. Någon liknande undersökning av entreprenörernas förutsättningar har inte genomförts i den här omfattningen tidigare, säger Susanna Rockström, projektledare för Entreprenörskap utan gränser.

Studien är gjord av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Länsstyrelsen inom projektet Entreprenörskap utan gränser.

Här är några andra resultat som framkommer:

* Cirka 50 procent av de snabbväxande företagen och nyföretagarna vet inte var man skall vända sig för att få det stöd man behöver.
* Hälften av de svarande företagen tycker att det finansiella stödet måste öka. Cirka 30 procent efterlyser mer stöd i form av utbildning respektive rådgivning kring juridik. Cirka 20 procent vill ha mer information om företagandets villkor samt coachning/mentorskap.
* Företagen inom den sociala ekonomin (kooperativ etc.) har fått mer stöd än både snabbväxande och nystartade företag och vet också i högre grad än dessa var man vänder sig för att få stöd.
* Bristen på överskådlighet i utbudet av stödtjänster försvårar samverkan mellan aktörerna och individualisering/effektivisering av stödet till företagarna.
* Färre invandrarföretagare än svenska företagare har fått finansiellt stöd. Bland de snabbväxande företagen anger 65 procent av de svenska företagarna att de fått sådant stöd mot 52 procent av företagarna med utländsk bakgrund.
* Bland nystartade företag anger fler invandrarföretagare än svenska företagare att deras personliga bakgrund har inneburit en nackdel i kontakten med stödaktörerna.

Rapporten presenteras idag vid konferensen "Entreprenörskap utan gränser". Projektet drivs av Länsstyrelsen och pågår under 2005-2007. Syftet är att ta tillvara potentialen för kvinnors och mäns entreprenörskap oavsett etnisk bakgrund och företagsform.

>> Läs rapporten "Ett entreprenörskap utan gränser? En analys av utbud och efterfrågan i Stockholms län"
http://www.ab.lst.se/upload/dokument/publikationer/U/Rapporter/EuG_rapport_2006_21.pdf

För mer information kontakta:
Projektledare Susanna Rockström, projektledare, tfn 070-265 40 59
Veronika Eriksson, konferenskoordinator, 073-506 90 97

Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se